Prijímacie skúšky

  1. Riaditeľ SOŠPaSV v Žiline dňa 17. mája 2024 zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania. Rozhodnutie o prijatí odošle uchádzačovi do 5 pracovných dní od doručenia písomného potvrdenia.
  2. Riaditeľ SOŠPaSV v Žiline doručuje rozhodnutie o neprijatí žiaka na vzdelávanie na strednej škole  obom zákonným zástupcom na doručovacie adresy uvedené v prihláške na vzdelávanie v strednej škole. Rozhodnutie bolo zaslané cez informačný systém školy Edupage, poštou bude doručené do 17. 05. 2024.
  3. Podľa § 68 ods. 1 školského zákona uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača doručí škole najneskôr do 3 pracovných dní od termínu 22. 05. 2024 „Potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium na strednej škole.“ Termín doručenia je od 17. do 22. mája 2024.

Ak zákonní zástupcovia k prihláške podali „Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní“ a v ňom uvedú jedného zákonného zástupcu, všetky podania, ktoré sa týkajú žiaka, o ktorom sa rozhoduje v správnom konaní, bude podpisovať len uvedený zákonný zástupca.

Tlačivo „Potvrdenie o nastúpení na štúdium“ musí byť podpísané 1 alebo 2 zákonnými zástupcami (viď ods. vyššie). Potvrdenie sa doručuje v rámci možností zákonného zástupcu jedným z nasledujúcich spôsobov: cez informačný systém Edupage, poštou alebo prostredníctvom elektronickej schránky. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Potvrdenie o nastúpení na štúdium je možné podať aj osobne do rúk zamestnanca školy oprávneného na preberanie administratívnych podaní v čase od 17. do 22. 05. 2024 v čase od 08.00 do 15.00 h. Oprávnený zamestnanec potvrdí zákonnému zástupcovi prevzatie potvrdenia podpisom a dátumom prevzatia na rovnopis alebo kópiu potvrdenia.

V prípade, že si zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesplní povinnosť zaslať Potvrdenie o nastúpení na štúdium na príslušnej strednej škole, rozhodnutie o prijatí žiaka na príslušnú školu stráca platnosť.

Po odovzdaní potvrdenia o nástupe budeme zapísaných žiakov informovať o ISIC karte, evidenčnom lístku žiaka a pokynoch na začiatok školského roka. V prípade potreby internátu pre prijatého žiaka, zákonný zástupca musí podať prihlášku na stredoškolský internát.

Naša škola nemá internát, ale žiaci majú možnosť využiť internáty iných stredných škôl v Žiline (Internát pri Strednej zdravotníckej škole Žilina na Hlbokej ceste, Internát pri Strednej odbornej škola stavebnej na Tulipánovej ulici a Internát Spojenej školy na Rosinskej ceste 4, Žilina alebo Internát pri SOŠ dopravnej, Rosinská cesta 2, Žilina)

Prihláška na ubytovanie na Školskom internáte pri SZŠ, Hlboká cesta, Žilina

Prihláška na ubytovanie na Internáte SOŠs Tulipánová, Žilina

Prihláška na ubytovanie na Internáte na Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina

ODVOLANIE

Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie voči rozhodnutiu podáva zákonný zástupca neplnoletého žiaka (prípadne obaja zákonní zástupcovia viď vyššie).

Podáva ho jedným z nasledujúcich spôsobov: cez informačný systém Edupage, poštou alebo prostredníctvom elektronickej schránky, osobne.

Informácie o možnosti prijatia na odvolanie (autoremedúre) budeme vedieť najskôr poskytnúť po 22. 05. 2024, prijatý uchádzač dostane ihneď rozhodnutie o prijatí prostredníctvom Edupage, následne poštou.

V súčasnosti nemáme voľné miesta pre žiakov na žiaden študijný odbor. Nenaplnený počet miest je: 0.

Ak by sa aktuálny stav zmenil, budeme informovať zákonných zástupcov neprijatých žiakov  cez Edupage. Po tejto informácii je potrebné podať Žiadosť o presun prihlášky na iný odbor u neprijatého žiaka a doručiť ju do 2 pracovných dní cez informačný systém Edupage, poštou, prostredníctvom elektronickej schránky, osobne alebo e-mailom.

II. KOLO

II. kolo prijímacích skúšok sa zatiaľ nebude konať. V prípade zmeny aktuálneho stavu budeme informovať zákonných zástupcov neprijatých žiakov.