V zmysle platnej legislatívy – Zákon 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov NR SR došlo k zmene názvu študentská rada  na školský parlament od 01. 01. 2022

Zo štatútu študentskej rady schváleného 5.2. 2008:

 • študentská rada je ustanovená podľa §26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve;
 • je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, vyjadrujúci sa k otázkam výchovy a vzdelávania;
 • vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, vzťahujúcich sa k práci školy, k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania;
 • podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje;
 • rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy;
 • zastupuje žiakov vo vzťahu ku riaditeľovi a vedeniu školy; predkladá im svoje stanoviská a návrhy a zastupuje žiakov aj navonok;
 • prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy;
 • iniciuje školskú záujmovú činnosť;
 • podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku;
 • volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy;
 • zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy;
 • nemá vlastný majetok;
 • hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok, ktorý predkladá predseda rade školy najneskôr jeden kalendárny mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje;
 • zasadá spravidla v určený deň v prvom týždni mesiaca.