Koncepcia rozvoja

Úvod

Koncepcia rozvoja rieši komplexne rozvoj školy na obdobie rokov 2019 – 2024. Načrtáva ďalšie pôsobenie školy v konkurencii odborných škôl v Žilinskom samosprávnom kraji v súlade so štátnym vzdelávacím programom a programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK.

 

Zameranie koncepcie rozvoja

Koncepcia rozvoja školy v priebehu 5 rokov bude realizovaná v uvedených oblastiach:

 1. Výchovno-vzdelávací program školy
 2. Hospodársky rozvoj a financovanie školy
 3. Projekty školy
 4. Kontrolná činnosť zamestnancov školy

 

Analýza súčasného stavu školy

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline je v súčasnosti jedinou školou svojho typu v Žilinskom kraji, ktorá ponúka žiakom základných škôl široké a komplexné spektrum poľnohospodárskych a potravinárskych študijných odborov a odborných zameraní, vzdelanie v oblasti veterinárneho zdravotníctva, vidieckeho cestovného ruchu a manažmentu regionálneho cestovného ruchu. Snažíme sa o maximálne možnú kvalitu absolventov, o čom svedčí medzinárodný certifikát IES, ktorý v súčasnosti dosahuje rating BBB (vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia). V celoslovenskom prieskume medzi zamestnávateľmi a rodičmi v rámci ŽSK sa škola v roku 2015 umiestnila na 2. mieste. V školskom roku 2022/2023 v hodnotení stredných odborných škôl v ŽSK sa umiestnila na 16. mieste zo 60 odborných škôl.

Silné stránky školy

 • Stabilizovaný záujem žiakov ZŠ o študijné odbory a odborné zamerania školy
 • Perspektívne rozvojové zámery školy v oblasti vzdelávania v agroturistike, poľnohospodárskom manažmente, farmárstve, vo veterinárstve, kynológii, v záhradnej architektúre, vidieckej turistike, manažmente regionálneho cestovného ruchu a v potravinárstve
 • Nadštandardná vybavenosť školy IKT a ich permanentné využívanie vo výchovno-vzdelávacom procese, moderné vybavenie odborných učební
 • Odbornosť pdg. zamestnancov v teoretickom a praktickom vyučovaní
 • Vysoké % prijatých absolventov na vysoké školy, vzhľadom k odborom a typu školy aj pomerne nízka nezamestnanosť absolventov
 • Kvalitná spolupráca školy s radou školy a rodičovským združením
 • Aktívna spolupráca so stavovskými organizáciami (SOPK, SPPK) zamestnaneckými firmami
 • Aktívna účasť školy a spolupráca so združením vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka EUROPEA SLOVAKIA, dlhodobá spolupráca so spoločnosťou JUNIOR ACHIEVEMENT SR (JA Slovensko)
 • Aktivity v oblasti nových študijných odborov pre žiakov základných škôl – Potravinár – kvalitár a pre žiakov stredných škôl – Krajinárske úpravy a tvorba krajiny (VOŠ)
 • Spolupráca s mestom Žilina, ktorá je významný dopravný uzol

Slabé stránky školy

 • Pomalší rozvoj poľnohospodárskej a potravinárskej výroby v okrese Žilina
 • Mesto Žilina a okolie je zamerané predovšetkým na priemyselnú výrobu

Príležitosti

 • Funkčná spolupráca na základe zmlúv o spolupráci so SPU Nitra, UMB Banská Bystrica, Žilinskou univerzitou
 • Cezhraničná spolupráca školy na základe memoranda o spolupráci so Střední školu záhradníctva a zemědelstva A. E: Komersa, Dečín; Albrechtovou střední školou, Český Tešín a Zespol Szkol Przyrodnicno-Technicznych v Miedzyswieciu
 • Výborná spolupráca školy a zamestnávateľských organizácií v ŽSK podľa študijných odborov
 • Nadregionálny charakter školy
 • Certifikácia školy a všetkých študijných odborov – IES – rating BBB
 • Rozvoj záhradníctva, záhradnej architektúry
 • Škola je Centrom odborného vzdelávania a prípravy v kynológii pre celý ŽSK

Riziká

 • Nedostatočný počet žiakov ZŠ v dôsledku nižšieho % pôrodnosti
 • Vysoká konkurencia stredných škôl, predovšetkým zameraných na všeobecné vzdelanie v regióne Žiliny a škôl zameraných na strojársky – automobilový priemysel
 • Nie celkom pozitívny a objektívny pohľad verejnosti na pôdohospodárstvo a potravinárstvo.

 

Východiská koncepcie rozvoja školy

Východiskom bol Program rozvoja ŽSK do roku 2022 – Žilinský kraj 22+, taktiež úpravy štátneho vzdelávacieho programu a tým aj súlad ŠkVP a inovácie školskej legislatívy, predovšetkým zákon č. 61/2015 í o odbornom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých  zákonov.

Základné východiská koncepcie školy:

 • ŽSK bude podporovať miestnu ekonomiku, podnikanie malých farmárov a kvalitných producentov potravín, aj prostredníctvom nákupov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti,
 • dôležitá súčasť regionálneho rozvoja je pre ŽSK cestovný ruch, agroturistika, farmárstvo, zvyšovanie atraktivity kraja, počtu turistov a nocľahov na území ŽSK,
 • ŽSK v spolupráci so školami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pripraví v spolupráci s vysokými školami a externým prostredím nové študijné odbory,
 • zavádzanie nových metód výučby a nové predmety na školách v spolupráci s odborníkmi z praxe,
 • podpora duálneho vzdelávania v súlade so zákonom 61/2015 Z. Z. o odbornom vzdelávaní,
 • podpora dobrovoľníckej činnosti ŽSK o spoluprácu so školami,
 • transformácia rozpočtových organizácií na príspevkové (školy),
 • ambulantné, sociálne a komunitné podnikanie v rámci služieb pre odkázaných ľudí – využívanie canisterapie pre liečbu detí aj dospelých (kynológia) využitie nášho odborného zamerania pri napĺňaní uvedených úloh,

V súlade s uvedenými východiskami je vytváraná a realizovaná koncepcia celej školy.

 

Ciele koncepcie rozvoja školy

Výchovno-vzdelávací program a profil školy

ŠkVP a profil školy je a bude vytváraný v súlade so:

 1. Školskou legislatívou:
 2. Inováciou ŠkVP:

Súčasné školské vzdelávacie programy budú tvoriť komplexnú ponuku študijných odborov s odborným zameraním pre trh práce. Chceli by sme ich stabilizovať v období 2019 – 2024, lebo majú podporu odbornej praxe, stavovských organizácií, tiež záujem žiakov a rodičov. Je dôležité zachovať súčasný počet žiakov a tried (v rozsahu 19 – 20 tried). Priemerný počet žiakov v triede je v súčasnosti 25 žiakov, čo je ideálne.

Pripravujeme absolventov pre poľnohospodársku a potravinársku výrobu na úrovni stredného manažmentu pre firmy zamerané na rozvoj vidieckej turistiky, agroturistiky, cestovného ruchu, veterinárstva, záhradnej architektúry, potravinárstva a kynológie. Kynológia je zvlášť dôležitým odborom, nakoľko absolventi môžu pracovať ako stredný manažment na poľnohospodárskych farmách, tiež ako kynológovia v štátnom, súkromnom sektore, v sociálnej sfére ako odborníci pre hendikepovaných ľudí, kde sa využíva napr. canisterapia. Dôležité je myslieť na to, že ŽSK sa bude rozvíjať nielen priemyselne, ale aj v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, cestovného ruchu, agroturistiky a rozvoja vidieka, čo už vidieť v regiónoch Turca, Liptova, Oravy a Terchovej.

 1. Perspektívou školy a jej smerovaním, uplatnením absolventov školy v praxi

ŽSK v rámci plánu rozvoja – Žilinský kraj 22+ je zameraný do budúcnosti na priemysel, služby, poľnohospodárstvo, cestovný ruch a trvalo udržateľný rozvoj regiónu. V súlade s uvedenými zámermi pripravujeme uvedenú štruktúru študijných odborov a odborných zameraní. Predpokladaný návrh štruktúry študijných odborov a odborných zameraní od šk. roku 2024/2025

Študijný odbor                                                                                        Počet tried           

2940 M      potravinárstvo, potravinár-kvalitár                                                 0,5

4210 M 04 agropodnikanie, farmárstvo                                                         0,5

4210 M 11 agropodnikanie, agroturistika                                                       0,5

4210 M 18 agropodnikanie, kynológia                                                           1

4211 M 26 záhradníctvo, sad. a krajinárska tvorba                                         1  

4336 M 02 vet. zdravotníctvo a hygiena, hygienická a lab. Služba                     1

4336 M 01 vet. zdravotníctvo a hygiena, chov hosp. zvierat                            0.5

4221 Q vidiecka turistika                                                                              0,5

4223 Q krajinárske úpravy a tvorba krajiny                                                    0,5  Spolu 1 trieda (VOŠ)

 1. Realizácia praktickej činnosti školy

Cieľom pre obdobie 2019 - 2024 je vytvoriť sieť podnikov na základe zmluvnej spolupráce, ktoré budú pre študijné odbory a zamerania poskytovať kvalitné odborné praxe pod vedením inštruktorov z firiem ako aj odborných učiteľov praxe zo školy. Chceme dosiahnuť stav, aby každý študijný odbor bol kvalitne vyprofilovaný nielen v teoretickom, ale aj v praktickom vyučovaní. V tomto zmysle boli vypracované učebné osnovy odbornej praxe žiakov. Vo vyučovaní je nutné dosahovať v každom odbore maximálnu kvalitu vyučovania. Uvedený cieľ sme riešili aj vytvorením MZ všeobecno-vzdelávacích predmetov a MZ odborných predmetov. V personálnej oblasti sa orientujeme
na získavanie pdg. zamestnancov, ktorí majú odbornú prax. Prehľad vybraných profilových spoločností pre jednotlivé študijné odbory je v prílohe č. 1.

 1. Hospodársky rozvoj a financovanie školy

Uskutočňuje sa v súlade so zákonom 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ. Finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu budú použité na financovanie výchovno–vzdelávacieho procesu a prevádzky školy. Množstvo pridelených finančných prostriedkov vychádza z normatívu na jedného žiaka na bežný kalendárny rok. Na počet 470 – 480 žiakov školy pridelené finančné prostriedky postačujú na mzdy, prevádzku, menšie opravy, údržbu a čiastočný rozvoj školy.

Finančné príspevky mimo rozpočtu školy sú:

 • prostriedky z nájmu za byty a domy bývalého školského hospodárstva,
 • sponzorské príspevky a dary Rodičovskému združeniu od rodičov, firiem,
 • finančné prostriedky z fondov EÚ na vypracované projekty,
 • 2 – 3 % z dane fyzických a právnických osôb,
 • realizovať podnikateľské aktivity v záhradníckej výrobe, záhradné projekty, realizácia záhrad
 • pri zmene školy z rozpočtovej organizácie na príspevkovú, chceme zriadiť školskú autoškolu, ktorá bude poskytovať vodičský kurz žiakom za poplatok, pričom výchovno-vzdelávací proces bude realizovať pedagogický zamestnanec školy.
 1. Projekty školy

Škola sa bude naďalej v súlade s jej potrebami zapájať do dlhodobých i krátkodobých projektov:

 • Projekt IROP – výstavba veterinárnej ambulancie, umožní spôsob duálneho vzdelávania žiakov.
 • COVaP – kynológia a veterinárstvo
 • ENVIRO projekty – environmentálna oblasť
 • Projekt systému duálneho vzdelávania žiakov SOŠ
 • Projekt elektronizácia vyučovacieho systému regionálneho školstva
 • Vráťme šport do škôl – ŽSK
 • Škola bez tabaku, alkoholu a drog
 • Realizácia tvorby záhradníckych projektov pre záhradníkov
 • Realizácia projektu regeneratívne poľnohospodárstvo a enviromentálna výchova
 1. Kontrolná činnosť zamestnancov školy

Východiskom pre analýzu a hodnotenie vyučovacieho procesu je dostatok poznatkov, skúseností a poznanie modelu kvalitného vyučovania. Túto činnosť ovplyvňuje veľa faktorov, ktoré sa prelínajú a podmieňujú.

Kvalita a obsah výchovno-vzdelávacieho procesu je prvým predpokladom pre uplatnenie sa v konkurencii SOŠ v ŽSK. Je možné dosiahnuť ju len s kvalitnými pedagógmi, ktorí spĺňajú pedagogicko-odbornú spôsobilosť, majú pozitívny vzťah k svojej škole a predmetu. Sú ochotní neustále na sebe pracovať. Orientujeme sa na výber pedagógov: odborne kompetentných pracovníkov s adekvátnou kvalifikáciou, osobnostne kompetentných ľudí mravne bezúhonných, s pevnými charakterovými a vôľovými vlastnosťami a profesijne špecifickými osobnostnými predpokladmi, najmä organizačnými schopnosťami, ktoré majú prirodzenú autoritu, perspektívnych vzhľadom na zdravotný stav, očakávanú záťaž a osobné profesionálne plány a ambície.

Akčný plán realizácie aktivít pre roky 2020/2024

Plánované aktivity

Časový harmonogram

Zdroj financovania

Predpokladaný rozpočet

Vybudovať veterinárnu ambulanciu s odbornou učebňou (projekt IROP)

2021/23

Projekt IROP (schválený 03. 09. 2018), rozpočet

250 000,-- €

Vybudovať COVaP pre veterinárne zdravotníctvo a hygienu

2023/24

ŽSK, rodičovské združenie, rozpočet

10 000,-- €

Maľovanie interiéru školy

2023 - 2024

rozpočet školy

20 000,-- €

Dobudovať odb. učebňu potravinárskej technológie

2022/2024

Rodičovské združenie

3 500,-- €

Doplniť pomôckami učebňu chémie, mikrobiológie, hodnotenia potravín

2023

Projekt IROP, ŽSK, rodičovské združenie

24 000,-- €

Zakúpiť štvorkolesový traktor pre praktické vyučovanie (projekt IROP)

2022/2023

Projekt IROP

50 000,-- €

Realizovať projekt výstavby včelína a spracovania medu

2023/ 24

ŽSK

50 000,-- €

Zrealizovať havarijnú opravu školského ihriska v areáli

2019

ŽSK

100 000,-- €

Oprava strechy na garáži autobusu

2024/25

Rozpočet

50 000 - €

Transformovať súčasnú autoškolu na školskú, zakúpenie vozidla

2019 - 2020

Rozpočet školy, ŽSK

15 000,-- €

Elektronické používanie pdg. dokumentov

2022 - 2024

Rozpočet školy

500,-- €

Systému duálneho vzdelávania v študijnom odbore Potravinárstvo

2024/25

Rozpočet školy

 

Modernizácia šk. jedálne

2024

ŽSK

7 000,-- €

Dokončenie revitalizácie šk. areálu podľa vypracovaného projektu

20223/2024

Rozpočet školy, rodičovské združenie

2 000 – 3 000,-- €

Vybudovať vyvýšené záhony pre predmet kvetinárstvo, a sadovníctvo

2023

Rozpočet, rodičovské združenie

2 000,-- €

 

 

 

 

Hodnotenie plnenia koncepcie rozvoja školy

 • hodnotenie na rade rodičovského združenia, na Rade školy – jedenkrát ročne
 • hodnotenie na pracovných poradách pedagogickej rady – v súlade s plánom porád
 • zhodnotenie rozvoja školy v ročnej správe o výchovno-vzdelávacej činnosti
 • hodnotenie práce v rámci projektu IES - každé dva roky
 • sumárne hodnotenie plnenia koncepcie rozvoja školy na konci funkčného obdobia.

Očakávaný prínos realizácie koncepcie rozvoja školy

 • dosiahnutie nadštandardnej kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, napĺňanie profilu absolventa
 • tvorivé vyučovanie – využívanie nových metód a foriem práce pedagogických zamestnancov
 • prepojenie teoretického vyučovania s praktickou prípravou
 • zvýšenie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov – ich aktívne vzdelávanie
 • progresívne odbory a kvalitné vyučovanie čo sa prejaví na dostatočnom záujme žiakov o štúdium
 • zavedenie duálneho systému vzdelávania (kvalita odbornej praktickej prípravy)
 • realizovať pomaturitné vzdelávanie formou VOŠ.

Materiálne vybavenie školy

 • skvalitnenie výučby v jednotlivých študijných odboroch a zameraniach v praktickej príprave žiakov
 • zvýšenie konkurencie schopnosti školy medzi SOŠ v regióne Žiliny
 • zavedenie duálneho systému vzdelávania – skvalitnenie praktickej prípravy
 • zvýšenie hodnoty majetku školy a ŽSK
 • vybudovanie COVaP pre veterinárstvo.

 

Záver

Pevne verím, že moja koncepcia rozvoja SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline sa prejaví v kvalite vzdelávania v poľnohospodárskych a potravinárskych odboroch. Naše študijné odbory a odborné zamerania budú vhodne dopĺňať ponuku vzdelávania medzi odbornými školami v ŽSK. Budeme zárukou kvalitných absolventov pre poľnohospodársku, potravinársku a veterinárnu prax, ako aj pre rozvoj vidieka a agroturistiky, cestovného ruchu a záhradnej architektúry v súlade s Plánom rozvoja ŽSK do roku 2022+, kde sa s rozvojom uvedených oblastí počíta.

 

Prehľad vybraných profilových
spoločností pre jednotlivé
študijné odbory

Prehľad aktivít za funkčné
obdobie
2019/2024

Adresa školy

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline
Predmestská 82
010 01 Žilina 1

 

Kde nás nájdete: mapa školy

Kontaktujte nás

Tel.: 041/723 23 65
Fax: 041/723 27 07

Tel. riaditeľ: 041/700 25 74
E-mail: sekretariat@sospsvza.sk
riaditel@sospsvza.sk

Elektronická schránka:
E 0005 590 765

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 – 15.00 h
Utorok: 8.00 – 15.00 h
Streda: 8.00 – 15.00 h
Štvrtok: 8.00 – 15.00 h
Piatok: 8.00 – 15.00 h
Sobota: -zatvorené-
Nedeľa: -zatvorené-

Úradné hodiny počas prázdnin sa môžu líšiť.