Projekt EnglishGo

je určený pre učiteľov anglického jazyka v stredných školách (vrátane gymnázií, stredných škôl a konzervatórií). Tento projekt bol pripravený v spolupráci s  Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v a Metodicko-pedagogickým centrom.

Cieľom projektu je podpora a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka využívaním moderných a inovatívnych prostriedkov, ktoré povedú žiaka k väčšej samostatnosti a aktívnosti.

Naša škola má možnosť jednoducho a zdarma rozšíriť a obohatiť možnosti výučby anglického jazyka, a to poskytnutím nových vzdelávacích materiálov. Tie sú vypracované v súčinnosti s okruhmi tém z katalógu cieľových požiadaviek pre anglický jazyk, či už na úrovni B1 alebo B2, t.j. sú vhodné aj pre gymnáziá aj stredné odborné školy.

Učitelia sa do projektu môžu kedykoľvek zapojiť  a získať prístup k ďalšiemu vzdelávaniu. Zvoliť si môžu školenie realizované dištančne (online tréning) a prezenčne (pod vedením lektorov MPC).  Na našej škole sa do projektu zapojili Mgr. Michaela Chabadová, Mgr. Andrea Uhliariková, Mgr. Alexandra Jambrichová, Ing. Emília Čanecká.  Mgr. Michaela Chabadová a Mgr. Andrea Uhliariková absolvovali v júni 2017 prezenčné vzdelávanie pod vedením externej lektorky MPC v Žiline – PaeDr. Márie Véghovej.

V školskom roku 2017/2018 budeme prvý krát tento projekt realizovať na našej škole.

Mgr. Michaela Chabadová