triedy – triedni učitelia, náhradní triedni učitelia

zoznam učiteľov, skratky

Označenie tried podľa odborov:

A       4210 M  agropodnikanie 11 agroturistika  (1. – 4. ročník)

E       4236 M  ekonomika pôdohospodárstva (4. ročník)

F       4210 M agropodnikanie 04 farmárstvo (1. ročník)

K       4210 M  agropodnikanie 18 kynológia (1. – 4. ročník)

L       4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena 02 hygienická a  laboratórna služba (1. – 4. ročník)

M     4210 M  agropodnikanie 08 poľnohospodársky manažment (2. – 4. ročník)

P       2940 M  potravinárstvo 05 spracúvanie mlieka  (3. a 4. ročník)

P       2940 M  potravinárstvo  09 potravinár – kvalitár  (1. a 2. ročník)

T        6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu (1. – 4. ročník)

Z        4211 M  záhradníctvo 26 sadovnícka a krajinárska tvorba (1. – 4. ročník)

Rozvrh tried