Termíny MS v školskom roku 2022/2023:

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2023:

14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

15. marec 2023 (streda) – cudzie jazyky – anglický jazyk

16. marec 2023 (štvrtok) – matematika

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023 a 12. apríla 2023. Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období (Presný termín oznámi vedenie školy.)

Predmaturitné voľno bude oznámené v predstihu vedením školy.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od … do … 2023. (Presný termín oznámi vedenie školy.)

Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. septembra 2023. Podrobné informácie o organizácii opravného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

na stránke NÚCEM-u

https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/o-maturite