Termíny MS v školskom roku 2021/2022:

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2022:

15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

16. marec 2022 (streda) – cudzie jazyky – anglický jazyk

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. apríla až 8. apríla 2022. Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období od 2. mája do 6. mája 2022.

Predmaturitné voľno 16. mája až 20. mája 2022

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 23. mája do 27. mája 2022. (Presný termín oznámi vedenie školy.)

Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. septembra 2022. Podrobné informácie o organizácii opravného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

na stránke NÚCEM-u

https://www.nucem.sk/dl/5013/Z%C3%A1kladn%C3%A9%20inform%C3%A1cie%20MS%202022.pdf