Aktualizované informácie z dôvodu COVID – 19:

Termíny MS v školskom roku 2020/2021:

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období od 3. mája do 7. mája 2021.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 17. mája do 21. mája 2021.

na stránke NÚCEM-u

Pôvodné termíny – pred situáciou spôsobenou COVID – 19:

EČ a PFIČ MS sa v našej škole uskutočnia v dňoch 16. – 18. marca 2021.

Administrácia EČ a PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov NÚCEM, ktoré sú zverejnené na webových stránkach NÚCEM  www.nucem.sk a CVTI SR-ŠVS maturita.svsbb.sk, www.svs.edu.sk.

Administrátormi testov budú učitelia našej školy. Administrátori testov nesmú mať aprobáciu z predmetu, z ktorého žiaci píšu test EČ MS a PFIČ MS a nemali by to byť ich triedni učitelia.

Regulárny priebeh administrácie bude kontrolovať a zabezpečovať externý dozor – predsedovia predmetových maturitných komisií (MK) a dohľad nad priebehom MS bude vykonávať predseda školskej MK.

V prípade malého počtu maturujúcich žiakov (menej ako 12) z niektorého predmetu môže príslušný Okresný úrad, odbor školstva odporučiť školám vytvoriť spoločné skupiny na administráciu EČ a PFIČ MS.

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2020:

16. marca  2021 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

17. marca 2021 (streda) – cudzie jazyky – anglický jazyk

18. marca 2021 (štvrtok) – matematika

 

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 8.  až 13. apríla 2021. Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 8. septembra 2021. Podrobné informácie o organizácii opravného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.