Maturitná skúška 2024

(§76 a §77 zákona č. 245/2008 Z. z., vyhláška Ministerstva školstva SR č. 318/2008 Z. z.)

Dôležité termíny

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2024

12. 03. 2024  – slovenský jazyk a literatúra

13. 03. 2024  – anglický jazyk, nemecký jazyk

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9.4.- 12.4. 2024.
Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v týždni od 22.4. – 26.4.2024 (Presný termín pre každého žiaka oznámi vedenie školy.)

Predmaturitné voľno bude od 13. 5. – 17. 5. 2024.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 20. 5 – 24. 5. 2024.
(Presný termín pre každého žiaka oznámi vedenie školy.)

Administrácia EČ a PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov NÚCEM, ktoré sú zverejnené na webových stránkach NIVAM  www.nivam.sk a CVTI SR-ŠVS maturita.svsbb.sk, www.svs.edu.sk.

Administrátormi testov budú učitelia našej školy. Administrátori testov nesmú mať aprobáciu z predmetu, z ktorého žiaci píšu test EČ MS a PFIČ MS a nemali by to byť ich triedni učitelia.

Regulárny priebeh administrácie bude kontrolovať a zabezpečovať externý dozor – predsedovia predmetových maturitných komisií  a dohľad nad priebehom MS bude vykonávať predseda školskej maturitnej komisie.

https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita