Niečo o našej škole

SOŠPaSV v Žiline je v súčasnosti jedinou školou svojho typu v Žilinskom kraji, ktorá ponúka vzdelanie žiakov základných škôl ekonomického, poľnohospodárskeho, záhradníckeho, veterinárneho, kynologického zamerania, ako aj vzdelanie v oblasti regionálneho cestovného ruchu na úrovni stredoškolského vzdelania a aj vyššieho odborného vzdelania – vidiecka turistika.

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 40 učiteľov, ktorí majú plnú pedagogicko-odbornú spôsobilosť. Škola disponuje klasickými triedami a odbornými učebňami (biológie, chémie, cudzích jazykov, výpočtovej techniky, písania na PC, pestovania rastlín, chovu hospodárskych zvierat, kynológie, patológie a anatómie, dopravnej výchovy, ekonomiky, praxe). Všetky učebne sú vybavené audiovizuálnou technikou, učebnými pomôckami, modernou výpočtovou technikou s internetom, aby žiaci mohli získavať čo najaktuálnejšie poznatky počas vyučovania. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje ako teoretická časť ­ v triedach a odborných učebniach, praktické cvičenia a učebná prax.

Image
Ing. Ľubomír Schvarc, riaditeľ školy

Vedenie školy

Ing. Ľubomír Schvarc

riaditeľ školy

Mgr. Elena Raždíková

zástupkyňa riaditeľa školy

Ing. Dušan Matúšek

zástupca riaditeľa školy pre prax

Bc. Alena Janušová

hospodárka školy

Mgr. Ľubomíra Štyriaková

tajomníčka školy

Prax

Praxe sú vykonávané v záhradníckych firmách, na ekonomických oddeleniach výrobných podnikov, peňažných ústavov, potravinárskych a poľnohospodárskych podnikoch, spracovateľských podnikoch, veterinárnych nemocniciach, ambulanciách, kynologických združeniach. Žiaci sú na praxe a praktické cvičenia dopravované školským autobusom.

 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Spolupráca

Škola spolupracuje so školami v zahraničí s českou školou Albrechtovou strednou školou Český Tešín, poľskou školou Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu. Žiaci sa zúčastňujú rôznych stredoškolských súťaží, recitácií, aranžovania, vo volejbale, v cestovnom ruchu.

Image

Študijné odbory

V súčasnosti má škola Žilina v ponuke pre žiakov základných škôl študijné odbory:

 • Agropodnikanie so zameraním na:
  • poľnohospodársky manažment
  • agroturistiku
  • kynológiu
  • farmárstvo
 • Ekonomika pôdohospodárstva
 • Potravinárstvo so zameraním na:
  • spracúvanie mlieka
  • potravinár - kvalitár
 • Manažment regionálneho cestovného ruchu
 • Záhradníctvo so zameraním na:
  • sadovnícka a krajinárska tvorba
 • Veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na:
  •  veterinárny zdravotník v hygienickej a laboratórnej službe

Uplatnenie absolventov

Študenti SOŠPaSV sa dokážu veľmi dobre uplatniť na vysokých školách, predovšetkým na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Žilinskej univerzite, Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici, Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach a aj na rôznych druhoch vyšších odborných škôl. Aby boli naši absolventi ešte úspešnejší na prijímacích skúškach na vysoké školy, v uvedených odboroch vyučujeme 1 cudzí jazyk, ekonomické predmety, účtovníctvo a predmety biológia a chémia v rozsahu gymnaziálnych osnov. Žiaci majú možnosť vyučovania voliteľného predmetu dopravná výchova, ktorý je teoretickou časťou k získaniu vodičského oprávnenia na osobný automobil v rámci vyučovania na škole.

Telocvičňa a školská jedáleň

Súčasťou školy je aj telocvičňa, kde prebiehajú hodiny telesnej výchovy, ale aj športovej mimoškolskej činnosti v rámci športových krúžkov. Študenti majú k dispozícií aj 2 posilňovne. Žiaci v prvom ročníku absolvujú lyžiarsky výcvik a v druhom ročníku turistický výcvik. Areál dopĺňa školská jedáleň, kynologický a záhradnícky areál, skleník.

Image
Image
Image
Image

Záujmové krúžky a mimoškolská činnosť

Škola ponúka žiakom bohatú mimoškolskú činnosť v rámci krúžkovej činnosti, takže každý si môže vybrať a venovať sa svojim záľubám (krúžok kynologický, turistický, spoznávania prírody, anglického jazyka, ekonomiky, cestovného ruchu).

Žiaci školy prezentujú svoje záľuby, vedomosti aj školu na rôznych súťažiach vedomostných, športových a kultúrnych,  v stredoškolskej odbornej činnosti.

Veríme, že ponuka študijných odborov a odborných zameraní ako aj kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu sa prejaví na vyššej kvalite absolventov a ich uplatnení na trhu práce. Študijné odbory, ktoré sa v súčasnosti vyučujú, sú v učebných plánoch zostavované tak, že absolventi nie sú viazaní len prácou v rezorte poľnohospodárstva a potravinárstva, ale môžu pracovať v oblasti služieb, v rôznych súkromných firmách, na ekonomických úsekoch, podnikať v záhradníctve. Škola ponúka žiakom kvalitné vzdelanie vo všeobecno-vzdelávacích, odborných, aj ekonomických predmetoch a tým možnosť štúdia na univerzitách ako aj uplatnenie v praxi.

Virtuálna prehliadka školy

Adresa školy

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline
Predmestská 82
010 01 Žilina 1

 

Kde nás nájdete: mapa školy

Kontaktujte nás

Tel.: 041/723 23 65
Fax: 041/723 27 07

Tel. riaditeľ: 041/700 25 74
E-mail: sekretariat@sospsvza.sk
riaditel@sospsvza.sk

Elektronická schránka:
E 0005 590 765

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 – 15.00 h
Utorok: 8.00 – 15.00 h
Streda: 8.00 – 15.00 h
Štvrtok: 8.00 – 15.00 h
Piatok: 8.00 – 15.00 h
Sobota: -zatvorené-
Nedeľa: -zatvorené-

Úradné hodiny počas prázdnin sa môžu líšiť.