ADMINISTROVANÉ TESTY EČ MS, TÉMY A ZADANIA PFIČ MS

  • testy EČ MS z predmetov slovenský jazyk a literatúra,
  • centrálne zadaný súbor štyroch tém PFIČ MS z vyučovacieho jazyka – slovenský jazyk a literatúra,
  • testy EČ MS z predmetov anglický jazyk, úrovne B1 a B2,
  • centrálne vypracované zadanie PFIČ MS z predmetu anglický jazyk,úrovne B1 a B2,

CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS

Slovenský jazyk a literatúra (SJL),

Trvanie EČ MS: 115 minút

Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS: 165 minút

Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

Anglický jazyk, úroveň B1 (AJB1)

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Trvanie EČ MS: 115 minút

Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS: 75 minút

Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou

(jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

Anglický jazyk, úroveň B2 (AJB2)

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Trvanie EČ MS: 135 minút

Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS: 75 minút

Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita