Naša škola sa zapojila do 8. ročníka  celoslovenského projektu pre stredné školy:

Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu.

Vyhlasovateľom projektu je Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave.

Medzinárodný mesiac školských knižníc (International School Library Month) vyhlásil v roku 2008 James Henri, prezident Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného dňa školských knižníc (International School Library Day).

Cieľ celoslovenského projektu

Nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. Výmenu záložiek môžu školy využiť aj k nadviazaniu spolupráce, kontaktov a poznávaniu života žiakov z rôznych kútov Slovenska a zároveň ako súčasť školského projektu.

Do projektu sa zapojilo 62 študentov 1.-4. ročníka. Našou partnerskou škola je Obchodná akadémia v Trnave. Študenti spoločne, ale i samostatne vytvoria záložky, nie je určený rozmer, materiál, ani technika. Spoločným menovateľom je kreativita, fantázia, ktorá má však sledovať jednu tému, a tou je: Osobnosti demokracie. Vytvorené záložky si do konca októbra študenti vymenia.

Koordinátorkou projektu na škole je Mgr. Alexandra Jambrichová