Žiaci 3. ročníkov, ktorí sú zaradení medzi žiakov so zdravotným znevýhodnením a majú záujem o úpravu MS v nasledujúcom školskom roku, sú povinní do 30. 06. 2020 doručiť na riaditeľstvo školy správu zo psychologického vyšetrenia /odborný posudok/, kde sú bližšie špecifikácie a úpravy MS spolu so žiadosťou.

Uvedenú časť upravuje vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, § 14, odsek 7 až 10). Oznámenie o úprave podmienok MS prekonzultuje riaditeľ školy s vyučujúcimi žiaka a rozhodnutie oznámi žiakovi.

Žiaci so ZZ môžu mať v súlade so školským zákonom a vyhláškou o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov upravené podmienky na vykonanie MS.

Úpravy zahŕňajú špecificky upravené testové zošity, technické zabezpečenie zadávania testu, predĺženie času na vypracovanie úloh a pod. Preto budú súčasťou elektronického formulára pre prihlasovanie žiakov aj údaje o žiakoch so ZZ.

Žiak  ZZ je:

 • žiak špeciálnej triedy,
 • žiak so ZZ v triede strednej školy vzdelávaný spolu s ostatnými žiakmi formou školskej integrácie (začlenenia).

Žiaci so ZZ, na ktorých sa vzťahujú úpravy, sú žiaci:

 •  so sluchovým postihnutím,
 •  so zrakovým postihnutím,
 •  s telesným postihnutím,
 •  chorí a zdravotne oslabení,
 •  s vývinovými poruchami učenia,
 •  s poruchami aktivity a pozornosti,
 •  s poruchami správania,
 •  s narušenou komunikačnou schopnosťou,
 •  s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
 •  s viacnásobným postihnutím

V súlade s odborným posudkom/správou zo psychologického vyšetrenia a rozhodnutím riaditeľa školy bude žiak prihlásený do systému a bude mu umožnené konať maturitnú skúšku podľa odporúčaní.