Štúdium zamerané na tvorbu a realizáciu záhr. projektov

Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy

1. Základné údaje

 • Dĺžka štúdia: 4 roky
 • Odbor je určený: dievčatám aj chlapcom;
 • Podmienky prijatia:

úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,
zdravotná spôsobilosť
vykonanie prijímacej skúšky (slovenský jazyk, biológia)

 • Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška;
 • Doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie; medzinárodný certifikát IES
 • Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie; klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED-3A

2. Pracovné uplatnenie absolventov:

 • súkromný  podnikateľ v záhradníctve a záhradnej architektúre
 • v súkromných spoločnostiach so zameraním na tvorbu záhrad a ich údržbu
 • v mestskej a štátnej správe na oddeleniach rozvoja, plánovania a údržby  zelene
 • v oblasti životného prostredia
 • vo výskume a šľachtení
 • v štátnych a súkromných firmách aj mimo študijného odboru

Možnosti ďalšieho vzdelávania:

 • pomaturitné štúdium
 • štúdium v príbuzných odboroch na vysokej škole

3. Odborné zameranie:

 • 26 sadovnícka a krajinárska tvorba  (nové od 1.9.2013)
– charakteristika odborného zamerania a učebný plán odborného zamerania:
V odbornom zameraní sadovnícka a krajinárska tvorba absolvent okrem všeobecných a ekonomických znalostí si osvojí odborné práce spojené s tvorbou, zakladaním a údržbou záhrad, parkov a krajiny. Je schopný vykonávať záhradnícke práce. Pripravovať materiál a pomôcky na aranžovanie kvetín a práce v kvetinárstve. Ovláda dejiny záhradného umenia a významné umelecké slohy, zákonitosti estetiky, sortiment kvetín, okrasných drevín, zeleniny a ovocia. Zvládne vypracovať sadovnícke plány a ich realizáciu s rozpočtom. Záhradné projekty vytvorí v počítačovej grafike ale aj priamo v teréne. Súčasťou je písanie na počítači desaťprstovou metódou, práca s počítačom – MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT, špecializovaný program SPW – sadovníckej projekcie, práca s internetom. Ovláda anglický alebo nemecký jazyk. Zúčastňuje sa na rôznych odborných súťažiach.
 
učebný plán záhradná architektúra
Podpor svoj odbor – video_Záhradníctvo-SOŠ-Poľnohospodárstva-a-služieb-na-vidieku-Žilina
Prezentácia odboru – záhradná_architektúra
Leták odboru – záhradná architektúra