Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy

Základné údaje

 • Dĺžka štúdia: 4 roky
 • Odbor je určený: dievčatám aj chlapcom
 • Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, zdravotná spôsobilosť, vykonanie prijímacej skúšky (slovenský jazyk a literatúra, chémia)
 • Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
 • Doklad o vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške; medzinárodný certifikát IES
 • Doklad o získanej kvalifikácii: vysvedčenie o maturitnej skúške
 • Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie; klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 354

Teoretické vzdelávanie bude prebiehať v škole v klasických triedach a odborných učebniach:

 • Biológie a mikrobiológie
 • Ekonomiky, účtovníctva
 • Informatiky a aplikovanej informatiky
 • Administratívy a korešpondencie
 • Potravinárskej technológie
 • Chémie, mikrobiológie, hodnotenia potravín
 • Cudzích jazykov
 • Praktické vyučovanie sa uskutoční vo forme učebnej, odbornej a individuálnej praxe
  v zmluvných potravinárskych firmách, laboratóriách, v obchode a službách.

Profil absolventa

 • cieľom je vzdelávanie a výchova kvalifikovaných odborníkov pre potravinársky priemysel – podniky, laboratóriá, orgány kontroly
 • hygieny, potravinárskeho dozoru, distribúcie, poradenstva a predaja potravín
 • absolvent sa uplatní pri výkone povolania: stredného manažmentu kontroly výroby, manažér kvality
 • v laboratórnych zariadeniach ako laborant
 • v problematike potravinárskej technológie ako technológ
 • kontrole a hygiene v potravinárstve
 • v problematike analýzy a hodnotenia potravín, potravinárskej legislatíve
 • ovláda zásady výrobnej praxe, HACCP, hygieny a BOZP.

Vyučovacie odborné predmety

 • Ekonomika
 • Mikrobiológia
 • Automatizácia
 • Strojníctvo
 • Tovaroznalectvo
 • Technológia
 • Výživa a zdravý životný štýl
 • Analytická chémia
 • Hygiena a sanitácia
 • Potravinárska legislatíva
 • Analýza potravín
 • Podnikanie, obchod ,služby
 • Účtovníctvo
 • Kontrola hodnotenia potravín

Pracovné uplatnenie absolventov:

 • v potravinárskom priemysle
 • distribúcii potravín
 • v obchode , službách, laboratóriách,
 • v kontrolných orgánoch – hygiena a kvalita potravín
 • vo výskume
 • v podnikaní

Možnosti ďalšieho vzdelávania: pomaturitné VOŠ vidiecka turistika

 • VŠ s prírodovedným zameraním
 • Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
 • ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie