Kritéria pre prijatie na štúdium na strednú školu pre školský rok 2022/23 sú aktualizované a schválené pedagogickou radou. Pri prezenčnom vyučovaní budú kritériá na prijímacích skúškach nasledujúce.