Kritériá pre prijímacie konanie na vyššie odborné štúdium v šk. rok 2020/2021 budú schválené do konca mája 2021 a následne zverejnené.

Kritéria pre prijatie na štúdium na strednú školu pre školský rok 2021/22 sú aktualizované a schválené pedagogickou radou. Pri prezenčnom vyučovaní a prijímacích skúškach sú nasledujúce.