Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci a presadzujúci miestne záujmy, záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje činnosť školy, plní funkciu verejnej kontroly práce riadiacich pracovníkov školy a ostatných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na vytváraní podmienok pre výchovu a vzdelávanie v škole. Rada školy sa riadi pravidlami, ktoré má ustanovené v štatúte.

Činnosť Rady školy:

 • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy; navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy;
 • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy, alebo sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa na odvolanie riaditeľa školy, z funkcie;
 • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy;
 • vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy, jej spájanie, alebo združovanie s inými školami;
 • vyjadruje sa ku skutočnostiam uvedeným v § 5, ods. 7 zákona 596/2003 Z.z.

Členovia Rady školy:

 • Ing. Štefan Hoferica– predseda, zástupca pedagogických zamestnancov – email: stefan.hoferica@spospredza.edu.sk
 • Ing. Eva Hulínová – zástupca pedagogických zamestnancov
 • Mgr. Ľubomíra Štyriaková – zástupca nepedagogických zamestnancov
 • Ivan Kocúr – zástupca rodičov
 • Stanislav Kaštan – zástupca rodičov
 • Bc. Tibor Papánek – zástupca rodičov
 • Barbora Paučinová – zástupca žiakov
 • Mgr. Lucia Michalovská – zástupca zriaďovateľa
 • Ing. Jozef Višňovský – zástupca zriaďovateľa
 • Mgr. Dana Mintálová – zástupca zriaďovateľa
 • MUDr. Peter Durmis – zástupca zriaďovateľa

Štatút rady školy