Študijný odbor: 4236 M ekonomika pôdohospodárstva

Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy

1. Základné údaje

Dĺžka štúdia: 4 roky;
Odbor je určený: dievčatám aj chlapcom;
Podmienky prijatia:

  • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
  • zdravotná spôsobilosť
  • vykonanie prijímacej skúšky (slovenský jazyk, biológia)

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška;
Doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie;
Možnosť získať certifikát od firmy KROS zo znalostí na softvéri Olymp (mzdy a personalistika) a Omega (podvojné účtovníctvo)

kros-olymp kros-omega

2. Možnosti uplatnenia absolventov:

-v štátnych a súkromných spoločnostiach
-vo výskume
-v štátnej správe – ekonomických oddeleniach
-v podnikateľskej činnosti

Možnosti ďalšieho vzdelávania:
-pomaturitné špecializačné štúdium
-bakalárske štúdium
-vysokoškolské štúdium na univerzitách ekonomického zamerania
-PU Nitra

Absolvent tohto študijného odboru vie:

– samostatne ekonomicky myslieť a získané vedomosti uplatniť v ekonomických funkciách,
– riadiť a vykonávať technicko-hospodárske činnosti v podniku,
– vykonávať účtovné, zásobovacie a odbytové operácie v podniku,
– vypracovať a viesť agendu malého a stredného podnikateľského subjektu,
– orientovať sa v základných právnych normách,
– ovládať písanie na stroji, počítači,
– ovládať normalizovanú úpravu písomností, vecne, štylisticky, gramaticky, formálne,
– komunikovať s obchodnými, bankovými a ďalšími partnermi, vrátane zahraničných, viesť a spracovávať dokumentáciu z rokovaní s obchodnými partnermi,
– znalosť cudzieho jazyka.

učebný plán ekonomika pôdohospodárstva

Leták odboru ekonomika

Prezentácia odboru – Ekonomika pôdohospodárstvo