USMERNENIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STREDNÉ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ
ROK 2024/2025
aktualizované 19. 10. 2023

Prípravné kurzy na prijímacie skúšky  pre záujemcov o štúdium na našej škole sa uskutočnia v priestoroch školy dňa (predpokladáme apríl 2024, termín upresníme) v popoludňajších hodinách od 14.30 do 16.30 hodiny. Každý žiak sa môže zúčastniť kurzov podľa pripraveného harmonogramu z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, biológia, chémia podľa vlastného výberu.

Na základe schváleného plánu výkonov budeme v školskom roku 2024/2025 otvárať tieto študijné odbory so zameraním a s uvedeným počtom žiakov:

Celkovo je možné prijať na štyri študijné odbory 124 žiakov

2940 M 09 potravinárstvo, potravinár-kvalitár (14 žiakov, 0,5 triedy)

4210 M 04 agropodnikanie, farmárstvo (20 žiakov, 1 trieda)

4210 M 11 agropodnikanie, agroturistika (12 žiakov, 0,4 triedy)

4210 M 18 agropodnikanie, kynológia (20 žiakov, 1 trieda)

4211 M 26 záhradníctvo, sadovnícka a krajinárska tvorba (18 žiakov, 0,6 triedy)

4336 M 01veterinárne zdravotníctvo a hygiena, chov hosp. zvierat (14 žiakov, 0,5 triedy)    

4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena, hygienická a laboratórna služba (26 žiakov, 1 trieda)

Pre záujemcov o štúdium (ich rodičov, alebo výchovných poradcov), ktorí sú zaradení medzi žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zverejňujeme Zdravotné požiadavky na uchádzača študijného odboru.

Pre záujemcov o štúdium s potrebou ubytovania na školskom internáte je možnosť ubytovania na Školskom internáte pri SZŠ, ktorá je hneď vedľa našej školy. Bližšie informácie získate TU .

Ďalšie možnosti ubytovania v Žiline:

Školský internát pri Spojenej škole na Rosinskej ceste 4 v Žiline:

 • je internát pre všetky stredné školy v Žiline,
 • je päťposchodová budova,
 • má bunkové izby so sociálnym zariadením,
 • má kuchyňu so školskou jedálňou,
 • má bezplatné wifi pripojenie,
 • má ubytovaciu kapacitu 289 miest,
 • poskytuje výchovno-vzdelávaciu činnosť v 10 výchovných skupinách pri naplnenej kapacite,
 • má študovne s televíznou a počítačovou technikou, knižnicu, posilňovňu a využíva všetky športoviská pri Strednej športovej škole v Žiline. Ďalšie informácie na webovej stránke internátu: TU.
Školský internát pri Strednej odbornej škole stavebnej

Ubytovacia kapacita školského internátu je 180 lôžok pre 6 výchovných skupín žiakov. Ubytovanie je v bunkovom systéme dvojposteľových a trojposteľových izieb so sociálnym zariadením, v ktorom je sprchový kút, umývadlo a samostatné WC. Počas víkendov žiaci odchádzajú do miesta bydliska.

Na každom poschodí je pre žiakov zriadená kuchynka a spoločenská miestnosť. Kuchynka je vybavená chladničkou, mikrovlnnou rúrou, varnou kanvicou a varičom. V internáte funguje WIFI sieť.

Súčasťou internátu je školská jedáleň, ktorá je v prenájme a využívajú ju nielen ubytovaní žiaci, ale i žiaci a zamestnanci školy, obyvatelia a firmy v mestskej časti Žilina -Bôrik. Bližšie informácie TU.

Školský internát pri Gymnáziu sv. Františka z Assisi

Zriaďovateľ gymnázia, Školské sestry sv. Františka, zabezpečili rekonštrukciu zeleného domu vďaka tomu disponuje od januára 2004 školským internátom a školskou jedálňou.

Školský internát má dve poschodia a je v ňom ubytovaných 40 študentov. Študenti bývajú na izbách po dvoch až štyroch, pričom každá izba má svoje sociálne zariadenie. Na oboch poschodiach sú malé kuchynky a súčasťou internátu je študovňa a kaplnka, v ktorej sa stretávajú ubytovaní žiaci na spoločnej modlitbe a sv. omši podľa programu školského internátu. Program školského internátu ponúka ubytovaným žiakom aj ďalšie aktivity, ako napr. tvorivé práce, dobrovoľnícke aktivity, športovanie a iné podľa záujmu žiakov.  O ubytovaných žiakov sa starajú tri vychovávateľky. Bližšie informácie TU.

Školský internát je výchovné zariadenie I. kategórie, ktoré je súčasťou Strednej odbornej školy dopravnej (SOŠD), Rosinská 2, 010 08 Žilina

Ubytovanie v jedno a troj posteľových izbách so sociálnym zariadením a samostatným WC. Kapacita 94 lôžok.

Na 1. a 2. nadzemnom podlaží majú žiaci k dispozícii plne vybavené kuchynky (chladnička, varná kanvica, mikrovlnka…) a rovnako aj klubovne, ktoré môžu využívať na záujmové činnosti, prípravu na vyučovanie a iné aktivity organizované ŠI. V budove školy – Blok A sa nachádzajú telocvične a posilňovňa, ktoré rovnako využívajú aj žiaci ŠI. Ďalšie informácie TU.

Školské výpočtové stredisko Liptovský Mikuláš pravidelne vyhodnocuje predbežný záujem žiakov 9. ročníka základnej školy a zverejňuje výsledky ich záujmu. Bližšie informácie získate TU.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne:

a) v I. kole:

 1. termín 02. 05. 2024 (v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov aj 03. 05. 2024)
 2. termín 06. 05. 2024 (v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov aj 07. 05. 2024)

b) termín na nenaplnený počet miest: 18. 06. 2024

Žiaci budú prijímaní na základe požiadaviek na prijímacích skúškach. Hlavnou časťou prijímacích skúšok sú písomné testy:

 • zo slovenského jazyka a literatúry a biológie uchádzači odborov agropodnikanie, záhradníctvo a veterinárne zdravotníctvo a hygiena
 • zo slovenského jazyka a literatúry a chémie uchádzači odboru potravinárstvo.

Všetky predmety sú v rozsahu učiva základnej školy.

Ukážky testov z predchádzajúcich školských rokov:

Slovenský jazyk a literatúra

Biológia

Chémia