USMERNENIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STREDNÉ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ
ROK 2022/2023
aktualizované 02. 02. 2022

prípravné kurzy na prijímacie skúšky – informácie: https://www.sospsvza.sk/2022/02/virtualny-den-otvorenych-dveri-sobota-12-februar-2022-od-10-00-do-12-00/

Na základe schváleného plánu výkonov budeme v školskom roku 2022/2023 otvárať tieto študijné odbory so zameraním a s uvedeným počtom žiakov:

4210 M 04 agropodnikanie, farmárstvo (12 žiakov)

4210 M 11 agropodnikanie, agroturistika (12 žiakov)

4210 M 18 agropodnikanie, kynológia (24 žiakov)

4211 M 26 záhradníctvo, sadovnícka a krajinárska tvorba (18 žiakov)

4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena, hygienická a laboratórna služba (30 žiakov)

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu (12 žiakov)

2940 M potravinárstvo, 09 potravinár-kvalitár (14 žiakov)

Pre absolventov maturitného štúdia ponúkame možnosť študovať v odbore:

4221 Q vidiecka turistika (12 žiakov)

4223 Q krajinárske úpravy a tvorba krajiny (12 žiakov)

Pre záujemcov o štúdium (ich rodičov, alebo výchovných poradcov), ktorí sú zaradení medzi žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zverejňujeme Zdravotné požiadavky na uchádzača študijného odboru.

Školské výpočtové stredisko Liptovský Mikuláš pravidelne vyhodnocuje predbežný záujem žiakov 9. ročníka základnej školy a zverejňuje výsledky ich záujmu. Bližšie informácie získate TU.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne:

a) v prvom termíne 2. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 3. mája 2022,

b) v druhom termíne 9. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. mája 2022.

Žiaci budú prijímaní na základe požiadaviek na prijímacích skúškach. Hlavnou časťou prijímacích skúšok sú písomné testy:

  • zo slovenského jazyka a literatúry a biológie uchádzači odborov agropodnikanie, záhradníctvo a veterinárne zdravotníctvo a hygiena
  • zo slovenského jazyka a literatúry a chémie uchádzači odboru potravinárstvo
  • zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky uchádzači odboru manažment regionálneho cestovného ruchu.

Všetky predmety sú v rozsahu učiva základnej školy.

Ukážky testov z predchádzajúcich školských rokov:

Slovenský jazyk a literatúra

Biológia

Matematika

Chémia