Aktuálne rozhodnutie ministra školstva k prijímaciemu konaniu zo dňa 26. 01. 2021: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-26-1-2021/

ORGANIZÁCIA PRIJÍMACIEHO KONANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

Na základe schváleného plánu výkonov budeme v školskom roku 2021/22 otvárať tieto študijné odbory so zameraním a s uvedeným počtom žiakov:

4210 M 08 agropodnikanie, poľnohospodársky manažment (12 žiakov)

4210 M 11 agropodnikanie, agroturistika (12 žiakov)

4210 M 18 agropodnikanie, kynológia (24 žiakov)

4211 M 26 záhradníctvo, sadovnícka a krajinárska tvorba (17 žiakov)

4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena, hygienická a laboratórna služba (28 žiakov)

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu (10 žiakov)

2940 M potravinárstvo, 09 potravinár-kvalitár (14 žiakov)

Pre absolventov maturitného štúdia ponúkame možnosť študovať v odbore:

4221 Q vidiecka turistika (12 žiakov)

4223 Q krajinárske úpravy a tvorba krajiny (12 žiakov)

Pre záujemcov o štúdium (ich rodičov, alebo výchovných poradcov), ktorí sú zaradení medzi žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zverejňujeme Zdravotné požiadavky na uchádzača študijného odboru.

Školské výpočtové stredisko Liptovský Mikuláš pravidelne vyhodnocuje predbežný záujem žiakov 9. ročníka základnej školy a zverejňuje výsledky ich záujmu. Bližšie informácie získate TU.

Kritériá pre prijímacie pohovory pre šk. rok 2021/2022 budú schválené v marci 2021 a následne zverejnené.

Žiaci budú prijímaní na základe kritérií. Hlavnou časťou prijímacích skúšok sú písomné testy.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021

a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,

b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

Žiaci budú prijímaní na základe kritérií. Hlavnou časťou prijímacích skúšok sú písomné testy.

  • zo slovenského jazyka a literatúry a biológie uchádzači odborov agropodnikanie, záhradníctvo a veterinárne zdravotníctvo a hygiena
  • zo slovenského jazyka a literatúry a chémie uchádzači odboru potravinárstvo
  • zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky uchádzači odboru manažment regionálneho cestovného ruchu.

Všetky predmety sú v rozsahu učiva základnej školy.

Ukážky testov z predchádzajúcich školských rokov:

Slovenský jazyk a literatúra

Biológia

Matematika

Chémia