USMERNENIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STREDNÉ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ
ROK 2022/2023
aktualizované 02. 02. 2022

Prípravné kurzy na prijímacie skúšky  pre záujemcov o štúdium na našej škole sa uskutočnia v priestoroch školy v utorok 18. apríla 2023 v popoludňajších hodinách od 14.30 do 16.30 hodiny. Každý žiak sa môže zúčastniť kurzov podľa pripraveného harmonogramu z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, biológia, chémia, matematika podľa vlastného výberu.

Na základe schváleného plánu výkonov budeme v školskom roku 2023/2024 otvárať tieto študijné odbory so zameraním a s uvedeným počtom žiakov:

4210 M 04 agropodnikanie, farmárstvo (14 žiakov)

4210 M 11 agropodnikanie, agroturistika (12 žiakov)

4210 M 18 agropodnikanie, kynológia (18 žiakov)

4211 M 26 záhradníctvo, sadovnícka a krajinárska tvorba (18 žiakov)

4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena, hygienická a laboratórna služba (26 žiakov)

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu (12 žiakov)

2940 M potravinárstvo, 09 potravinár-kvalitár (18 žiakov)

Pre záujemcov o štúdium (ich rodičov, alebo výchovných poradcov), ktorí sú zaradení medzi žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zverejňujeme Zdravotné požiadavky na uchádzača študijného odboru.

Pre záujemcov o štúdium s potrebou ubytovania na školskom internáte je možnosť ubytovania na školskom internáte pri SZŠ, ktorá je hneď vedľa našej školy. Bližšie informácie získate TU

Školské výpočtové stredisko Liptovský Mikuláš pravidelne vyhodnocuje predbežný záujem žiakov 9. ročníka základnej školy a zverejňuje výsledky ich záujmu. Bližšie informácie získate TU.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne:

a) v prvom termíne 4. mája 2023 

b) v druhom termíne 9. mája 2023.

Žiaci budú prijímaní na základe požiadaviek na prijímacích skúškach. Hlavnou časťou prijímacích skúšok sú písomné testy:

  • zo slovenského jazyka a literatúry a biológie uchádzači odborov agropodnikanie, záhradníctvo a veterinárne zdravotníctvo a hygiena
  • zo slovenského jazyka a literatúry a chémie uchádzači odboru potravinárstvo
  • zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky uchádzači odboru manažment regionálneho cestovného ruchu.

Všetky predmety sú v rozsahu učiva základnej školy.

Ukážky testov z predchádzajúcich školských rokov:

Slovenský jazyk a literatúra

Biológia

Matematika

Chémia