Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2022/23:

Všetkým uchádzačom o prijatie bolo zaslané rozhodnutie o prijatí, respektíve o neprijatí, rozhodnutie bolo zasielané školským informačným systémom EduPage a poštou.

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené 18. mája 2022.

Zverejnené výsledky za jednotlivé študijné odbory a zamerania:

2940 M potravinárstvo, potravinár-kvalitár

4210 M 06 agropodnikanie, farmárstvo

4210 M 11 agropodnikanie, agroturistika

4210 M 18 agropodnikanie, kynológia

4211 M 26 záhradníctvo, sadovnícka a krajinárska tvorba

4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena, hygienická a laboratórna služba

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

Podľa § 68 ods. 1 t. j. uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí záujem o nastúpení do školy najneskôr do 3 pracovných dní od termínu 18. 05. 2022. Termín na doručenie „Potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole je do 23. mája 2022, tlačivo musí byť podpísané
1 alebo 2 zákonnými zástupcami. Potvrdenie sa doručuje v rámci možností zákonného zástupcu jedným z nasledujúcich spôsobov: cez informačný systém Edupage, poštou alebo prostredníctvom
elektronickej schránky. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Potvrdenie o nastúpení na štúdium je
možné podať aj osobne do rúk zamestnanca školy oprávneného na preberanie administratívnych podaní.
Oprávnený zamestnanec potvrdí zákonnému zástupcovi prevzatie potvrdenia podpisom a dátumom prevzatia
na rovnopis alebo kópiu potvrdenia.
Ostatné rozhodnutia o prijatí automaticky strácajú platnosť (na iné školy a iné odbory), ak uchádzač alebo
zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí nastúpenie žiaka na štúdium na strednej škole,
Vzor potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v Prílohe č. 2 na stránke MŠVVaŠ SR:
Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023 | Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

Po odovzdaní potvrdenia o nástupe budeme zapísaných informovať o ISIC karte, evidenčnom lístku žiaka a pokynoch na začiatok školského roka.

Internát naša škola nemá, ale žiaci majú možnosť využiť internáty stredných škôl v Žiline (Internát pri Strednej zdravotníckej škole Žilina na Hlbokej ceste – od septembra 2022 by už mal byť po rekonštrukcii, Internát pri Strednej odbornej škola stavebnej na Tulipánovej ulici a Internát Spojenej školy na Rosinskej ceste 4 v Žiline)

Prihláška na ubytovanie na Internáte SOŠs Tulipánová, Žilina

Prihláška na ubytovanie na Internáte na Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina