Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2024/25:

Výsledky po I. kole prijímacích pohovorov nájdete tu:

Výsledky po II. kole (na nenaplnený počet miest) prijímacích pohovorov nájdete tu:

Všetkým uchádzačom o prijatie bude zaslané rozhodnutie o prijatí, respektíve o neprijatí, rozhodnutie bude zasielané prostredníctvom elektronickej schránky (slovensko.sk), školským informačným systémom EduPage alebo poštou.

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania je 17. mája 2024. (termín na nenaplnený počet miest: 21. 06. 2024)

Podľa § 68 ods. 1 školského zákona uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača doručí škole najneskôr do 22. mája 2024 (termín na nenaplnený počet miest: 26. 06. 2024) „Potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole.“

Tlačivo musí byť podpísané 1 alebo 2 zákonnými zástupcami. Potvrdenie sa doručuje v rámci možností zákonného zástupcu jedným z nasledujúcich spôsobov: cez informačný systém Edupage, poštou alebo prostredníctvom elektronickej schránky. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Potvrdenie o nastúpení na štúdium je možné podať aj osobne do rúk zamestnanca školy oprávneného na preberanie administratívnych podaní.
Oprávnený zamestnanec potvrdí zákonnému zástupcovi prevzatie potvrdenia podpisom a dátumom prevzatia na rovnopis alebo kópiu potvrdenia.
Ostatné rozhodnutia o prijatí automaticky strácajú platnosť (na iné školy a iné odbory), ak uchádzač alebo
zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí nastúpenie žiaka na štúdium na strednej škole,
Vzor potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v Prílohe č. 2 na stránke MŠVVaŠ SR:  Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)