Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2023/24:

Všetkým uchádzačom o prijatie bolo zaslané rozhodnutie o prijatí, respektíve o neprijatí, rozhodnutie bolo zasielané školským informačným systémom EduPage a poštou.

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené 19. mája 2023.

Zverejnené výsledky za jednotlivé študijné odbory a zamerania:

2940 M potravinárstvo, potravinár-kvalitár

4211 M 26 záhradníctvo, sadovnícka a krajinárska tvorba

4210 M 04 agropodnikanie, farmárstvo

4210 M 11 agropodnikanie, agroturistika

4210 M agropodnikanie, kynológia

4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena, hygienická a laboratórna služba

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

Podľa § 68 ods. 1 t. j. uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí záujem o nastúpení do školy najneskôr do 3 pracovných dní od termínu 19. 05. 2023. Termín na doručenie „Potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole je do 24. mája 2023, tlačivo musí byť podpísané 1 alebo 2 zákonnými zástupcami. Potvrdenie sa doručuje v rámci možností zákonného zástupcu jedným z nasledujúcich spôsobov: cez informačný systém Edupage, poštou alebo prostredníctvom elektronickej schránky. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Potvrdenie o nastúpení na štúdium je možné podať aj osobne do rúk zamestnanca školy oprávneného na preberanie administratívnych podaní.
Oprávnený zamestnanec potvrdí zákonnému zástupcovi prevzatie potvrdenia podpisom a dátumom prevzatia na rovnopis alebo kópiu potvrdenia.
Ostatné rozhodnutia o prijatí automaticky strácajú platnosť (na iné školy a iné odbory), ak uchádzač alebo
zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí nastúpenie žiaka na štúdium na strednej škole,
Vzor potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v Prílohe č. 2 na stránke MŠVVaŠ SR:  Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)