Študijný odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu pripravuje absolventov so širokým všestranným i odborným vzdelaním nevyhnutným pre kvalifikovaný výkon manažérskych činností strednej úrovne v oblasti cestovného ruchu u nás i v zahraničí. Umožňuje absolventovi uplatniť sa nielen pri vykonávaní manažérskych činností, ale aj ekonomických a prevádzkových činností vo všetkých  oblastiach cestovného ruchu (v cestovných kanceláriách, agentúrach, v turistických informačných centrách, v dopravných podnikoch a zariadeniach, v kúpeľných, rekreačných a ubytovacích zariadeniach, na medzinárodných festivaloch, koncertoch, v strediskách cestovného ruchu, v úradoch verejnej správy.

Pracovné činnosti absolventov sú náročné najmä na organizačné schopnosti, schopnosti operatívneho riadenia, schopnosť kreatívnej reakcie, na jazykovú a odbornú úroveň, na slušné spoločenské a reprezentatívne vystupovanie, na hmotnú a morálnu zodpovednosť a oddanosť stratégii cieľového miesta.

Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy

1. Základné údaje

 • Dĺžka štúdia: 4 roky
 • Odbor je určený: dievčatám aj chlapcom;
 • Podmienky prijatia:

úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,

zdravotná spôsobilosť

vykonanie prijímacej skúšky (slovenský jazyk, matematika)

 • Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška;
 • Doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie; žiaci 4. ročníka môžu získať certifikát sprievodcu cestovného ruchu, certifikát IES
 • Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie; klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED-3A
 • Certifikát: žiaci majú možnosť získať certifikát v ovládaní hotelového systému HOREC a reštauračného systému BlueGastro.

2. Pracovné uplatnenie absolventov:

 • manažér strednej úrovne v podnikoch cestovného ruchu, v regionálnych organizáciách cestovného ruchu, v organizáciách štátnej správy a samosprávy na úseku cestovného ruchu, v projektových a poradenských organizáciách cestovného ruchu, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj
 • samostatný podnikateľ v cestovnom ruchu
 • v sprievodcovskej činnosti a iných službách

Možnosti ďalšieho vzdelávania:

 • pomaturitné štúdium
 • štúdium v príbuzných odboroch na vysokej škole
 • študenti pozor! Naša škola od školského roka 2013/14 bude realizovať pre žiakov 4. ročníka študijného odboru 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu a pre žiakov 2. a 3. ročníka vyššieho odborného štúdia 4221 Q vidiecka turistika sprievodcovský kurz.

Rozsah kurzu: 60 h

Termín: 03. – 10. 03. 2014

Spôsob ukončenia: záverečný pohovor

Získané vzdelania: sprievodcovské osvedčenie v CR

Výhody: možnosť ďalšieho uplatnenia sa v CR, sprievodca v CR doma aj v zahraniční

Kurz pre žiakov školy bude realizovaný za bezkonkurenčné ceny!

Učebný plán manažment regionálneho cestovného ruchu do 2019/2020

Učebný plán manažment regionálneho cestovného ruchu od 2020/2021

Prezentácia odboru – manažment regionálneho CR

Leták – manažment regionálneho cestovného ruch