zamerania:

01 chov hospodárskych zvierat – NOVÉ!!! otvárame od 01. 09. 2024

02 hygienická a laboratórna služba

Cieľom školského vzdelávacieho programu v študijnom odbore 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na 01 chov hospodárskych zvierat a 02 hygienická a laboratórna služba je vzdelávanie a výchova kvalifikovaných odborníkov pre odvetvie veterinárnych činností a služieb v poľnohospodárstve a na úseku veterinárneho zdravotníctva a hygieny.

Žiaci získajú v uvedenom študijnom odbore úplné stredné odborné vzdelanie, ktoré má široké profilovanie absolventov cez kľúčové všeobecné a odborné kompetencie, čo umožňuje pripraviť žiakov na komplexné riešenie odborných problémov vo veterinárnom zdravotníctve a hygiene. Zároveň sa absolventi pripravujú pre prácu v nových trhových podmienkach, pre uplatňovanie nových koncepcií, metód, postupov a činností vo svojom odbore.

Príprava žiakov v študijnom odbore sa realizuje ako teoretické vyučovanie a praktická príprava (praktické cvičenia, odborná prax). Teoretické vyučovanie sa organizuje v budove školy. Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje v kmeňových triedach a praktické cvičenia v špecializovaných odborných učebniach a laboratóriách, a to aj exkurznou formou (ako forma vyučovania) v rámci praktických cvičení v profesijných organizáciách, zamestnávateľských organizáciách so zameraním na veterinárne zdravotníctvo a hygienu.

Praktická príprava je organizovaná formou odbornej praxe, ktorá sa realizuje ako učebná prax, odborná prax (skupinová, individuálna) v škole, odborných učebniach, laboratóriách, klinických učebniach a zmluvných pracoviskách veterinárneho zdravotníctva. V prípade zabezpečenia nácviku zooveterinárnych činností v rámci odbornej praxi priamo v objektoch živočíšnej výroby, vo farmách, potravinárskych podnikoch, veterinárno-zdravotníckych zariadeniach, chovných staniciach a zoologických záhradách, zameraných na technológiu chovu zvierat a hygienu potravín v súlade so študijným odborom veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na hygienickú a laboratórnu službu. Odbornú prípravu podporuje absolvovanie odborných exkurzií na rôznych špecializovaných pracoviskách, zariadeniach, prevádzkach, inštitúciách a návšteva odborných výstav a veľtrhov. Doprava žiakov na pracoviská je zabezpečená školským autobusom pod dozorom odborných učiteľov praxe, alebo individuálnou dopravou podľa polohy vyučovania.

Charakteristika absolventa

Absolvent štvorročného študijného odboru 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním 01 chov hospodárskych zvierat a  02 hygienická a laboratórna služba po ukončení štúdia vykonanou maturitnou skúškou je kvalifikovaný technicko-hospodársky pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné činnosti v širokej škále veterinárnych služieb v poľnohospodárstve a na úseku veterinárneho zdravotníctva a hygieny. Sú to predovšetkým činnosti zamerané na výkon asistovaných činností v ambulanciách veterinárneho lekára, vo veterinárnych ošetrovniach, veterinárnych poliklinikách a veterinárnych nemocniciach, technicko-hospodárskych a veterinárnych činností na úseku chovov hospodárskych, cudzokrajných, spoločenských zvierat a chovov ďalších druhov zvierat, určených na pracovné, športové, zdravotné a rekreačné účely. V laboratórnych činnostiach na úseku hygienickej a laboratórnej služby a jej nevyhnutnej súčasti – veterinárneho hygienického dozoru pri výrobe surovín a potravín živočíšneho pôvodu, v činnostiach na úrovni stredného manažmentu v odvetviach poľnohospodárstva, potravinárskeho priemyslu v oblasti živočíšnej výroby a v obchode a v službách príbuzných odboru.

Absolvent študijného odboru 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním 01 chov hospodárskych zvierat a 02 hygienická a laboratórna služba ovláda učivo o prírodných, technických, technologických, ekologických a ekonomicko-spoločenských zákonitostiach a ich aplikácie v praktických činnostiach, na základe čoho sú absolventi kvalifikovaní zabezpečovať nasledovné zriadenie činností so zreteľom na ekonomiku, ochranu a tvorbu životného prostredia podľa príslušného odboru. V závislosti od špecializácie, získanej štúdiom zvoleného odboru, odborného zamerania je vo funkcií stredne kvalifikovaného pracovníka, ktorý je schopný aplikovať teoretické poznatky zo základov anatómie a fyziológie jednotlivých druhov a plemien zvierat, významných poľnohospodárskych plodín, z chovateľských a pestovateľských technológií, spôsobov zušľachťovania rastlín a zvierat z dôvodu ich produkčného a ekologického využívania
vo výrobnom procese. V nadväznosti dodržiavať technologickú disciplínu, technické a technologické postupy pri výrobe surovín a potravín živočíšneho pôvodu. Aplikovať poznatky zo základných veterinárnych činností pri zabezpečovaní komplexnej veterinárnej starostlivosti o zvieratá.

Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy

1. Základné údaje

 • Dĺžka štúdia: 4 roky
 • Odbor je určený: dievčatám aj chlapcom;
 • Podmienky prijatia:

úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,

zdravotná spôsobilosť

vykonanie prijímacej skúšky (slovenský jazyk, biológia)

 • Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška;
 • Doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie;  certifikát IES
 • Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie; klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED-3A

2. Pracovné uplatnenie absolventov:

 • vo veterinárnych liečebných zariadeniach
 • na úseku hygienickej a veterinárnej kontroly
 • vo veterinárnom výskume
 • v podnikoch poľnohospodárskej výroby a služieb
 • v podnikoch potravinárskeho priemyslu
 • v predajniach drobnochovu
 • špecifických kvalifikovaných službách

Profilové predmety

 • 1 cudzí jazyk (ANJ, NEJ)
 • mikrobiológia a parazitológia
 • výživa a dietetika chov zvierat
 • základy patológie, asanácia
 • základy chirurgie a farmakológie
 • choroby zvierat a veterinárna starostlivosť
 • ekonomika a podnikanie, účtovníctvo
 • administratíva a korešpondencia
 • laboratórna technika
 • reprodukcia hospodárskych zvierat
 • hygiena potravín, ochrana biodiverzity
 • viac ako peniaze
 • organizácia a legislatíva v kynológii
 • chov psov

Učebný plán veterinárstvo, 02 hygienická a laboratórna služba od 01. 09. 2020

Učebný plán veterinárstvo 01 chov veterinárnych zvierat od 01. 09. 2024

 

Veterinárstvo – leták

Prezentácia odboru – Veterinárstvo

Video: autor – MVDr. Magdaléna Barnišinová, PhD.