• Názvy odborných zameraní
04 farmárstvo 08 poľnohospodársky manažment 11 agroturistika 18 kynológia

Študijný odbor: 4210 M agropodnikanie
Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy

1. Základné údaje

Dĺžka štúdia: 4 roky

Odbor je určený: pre chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia:

 • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,
 • zdravotná spôsobilosť
 • vykonanie prijímacej skúšky (slovenský jazyk, biológia)

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

Doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie

Možnosti uplatnenia absolventov: v štátnych a súkromných podnikoch poľnohospodárskej výroby a služieb, vo výskume, šľachtení, ale aj mimorezortných súkromných a štátnych spoločnostiach, v štátnej správe, agroturistike, v podnikateľskej činnosti.

Možnosti ďalšieho vzdelávania:

 • pomaturitné špecializačné štúdium,
 • bakalárske štúdium na VŠ,
 • vysokoškolské štúdium na poľnohospodárskej univerzite, veterinárnej univerzite, prírodovedeckej, alebo ekonomickej univerzite.

2. Zdravotné požiadavky:

Na prijatie do študijného odboru sa vyžaduje dobrý zdravotný stav, potvrdený dorastovým lekárom. Uchádzači nesmú trpieť poruchami pohybového ústrojenstva, alergiami kože, dýchacích ciest, chorobami srdca. V prípade zmenenej pracovnej schopnosti sa vyžaduje odporúčanie posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia.

3. Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy:

V študijnom odbore sa poskytuje žiakom odborná príprava pre jednotlivé druhy činností technicko–hospodárskych a riadiacich pracovníkov, vedenie malých a stredných podnikov, samostatné podnikanie a štúdium na VŠ. Poskytované vzdelávanie v študijnom odbore pozostáva zo všeobecnej a odbornej zložky.

4. Odborné zamerania:

Odbor je učený žiakom, ktorí majú záujem stať sa farmármi. V odbornom zameraní získate poznatky o:

 • pestovaní rastlín, chove zvierat
 • hygiene a prevencii v chove zvierat
 • spracovaní poľnohospodárskych výrobkov vo farmách
 • princípoch marketingu a predaji
 • princípoch podnikateľských činností
 • metódach riadenia manažmentu
 • účtovníctve fariem.

Umožňuje podnikať v pôdohospodárstve a potravinárstve.

Žiak po ukončení štúdia bude:

 • mať vedomosti z chovu zvierat a pestovania rastlín
 • kvalifikovaný pracovník schopný zabezpečiť prevádzku súkromnej farmy s prioritou produkcie zdravých slovenských potravín
 • schopný samostatne vykonávať riadiace, odborné technické a technologické činnosti v odvetví poľnohospodárstva
 • ovládať základné poľnohospodárske výkony, ekonomiku poľnohospodárskej výroby a služieb
 • poznať základné prírodovedné zákonitosti svojho odboru a vie ich prakticky využívať pri riešení odborných problémov
 • pripravený na výkon riadiacich odborných činností, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie v poľnohospodárstve, vo veľkovýrobných podmienkach, v stredných i malých podnikoch, v službách na vidieku, v ochrane životného prostredia,  aj na samostatné podnikanie.
 • 08 poľnohospodársky manažment
 • 11 agroturistika
  • Absolvent odborného zamerania pozná/vie: základy podnikania, právne normy súvisiace s podnikaním, základy jednoduchého a podvojného účtovníctva, základy obchodnej korešpondencie, písanie na počítači desaťprstovou hmatovou metódou, prácu s počítačom – MS WORD, MS EXCEL, MS POWER POINT, práca s internetom, podnikateľské činnosti
   v agroturistike, ubytovacie a stolovacie služby v agroturistike, podnikanie v cestovnom ruchu, sprievodcovská činnosť. Ovláda anglický alebo nemecký jazyk.
   Certifikát: žiaci majú možnosť získať certifikát v ovládaní hotelového systému HOREC a reštauračného systému BlueGastro.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA dscn4840

 • 16 pestovateľstvo (poslední žiaci ukončili štúdium 31. 08. 2016; pôvodný názov 09 záhradnícka výroba – zmena názvu na základe zákona 245/2008 Z. z.) – končiace zameranie
 • 18 kynológia
  • Absolvent odborného zamerania pozná/má:  základy fyziológie a anatómie psa, plemená psov, zásady plemenitby psov, zásady výživy a kŕmenia psov, metódy výchovy a výcviku psov, špeciálny výcvik psov, zásady úpravy srsti konkrétnych plemien psov, zásady hygieny psov a spôsoby prevencie, najbežnejšie ochorenia psov, zásady riadenia útulkov, ekonomiku prevádzky tzv. hotelov pre psov, legislatívu v chove psov. Ovláda anglický alebo nemecký jazyk.
   kynopraxdscn5810  10374483_608335412609361_859316279160589115_n
  • Učebný plán kynológia od 1. 9. 2020
  • leták zamerania kynológia
  • Kynológia – prezentácia odboru
  • VIDEO: autor – Mgr. Tomáš Jakuba, PhD.
 •