Trestnoprávna zodpovednosť a Drogy

Mestská polícia Žilina plní v zmysle Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom. Význam prevencie nespočíva  iba v aktívnom pôsobení na jednotlivcov a cieľové skupiny ohrozené rôznymi formami protispoločenskej činnosti, ale aj vo výchove a výučbe detí, ako sa správať v situáciách súvisiacich s bezpečnosťou. Preventívne aktivity útvaru zabezpečujú príslušníci mestskej polície zaradení na referáte prevencie.

V dňoch od 30. 01. 2023 do 03. 02. 2023 sa realizovali na našej škole prednášky v spolupráci s Mestskou políciou v Žiline – Oddelenie prevencie, životného prostredia a právy MP na témy: „Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých“ (pre študentov prvých ročníkov) a „Drogy“  (pre študentov druhých ročníkov).

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých“- aktivita bola zameraná na výchovu mládeže o následkoch protiprávneho konania, oboznamovanie o priestupkovom a trestnom práve.

„Drogy“ – téma bola prezentovaná formou prezentácie cez interaktívnu tabuľu, taktiež video ukážkami, kde boli žiaci oboznámení  o škodlivosti a účinkoch drog, o ich agresivite na ľudské telo, trestoch za ich prechovávanie, držanie a požívanie. Referát prevencie Mestskej polície Žilina mal k dispozícii pomôcku – drogový kufor, kde boli k nahliadnutiu atrapy najpoužívanejších drog.
Spätná väzba od študentov bola pozitívna, tešíme sa na spoluprácu v budúcnosti a ďakujeme za príležitosť ml. inšp. Marcele Benickej.
Mgr. Michaela Chabadová