Pokyny k ukončeniu prijímacieho konania

  • Riaditeľ SOŠPaSV v Žiline doručuje rozhodnutie o prijatí/neprijatí žiaka na vzdelávanie na strednej škole  obom zákonným zástupcom na doručovacie adresy uvedené v prihláške na vzdelávanie v strednej škole. Rozhodnutie bolo zaslané cez informačný systém školy Edupage, poštou bude doručené do 19. 05. 2023.
  • Podľa § 68 ods. 1 školského zákona uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača doručí škole najneskôr do 3 pracovných dní od termínu 19. 05. 2023 „Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole.“ Termín doručenia je od 19. do 24. mája 2023.

Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk) príloha č. 2

Ak zákonní zástupcovia k prihláške podali „Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní“ a v ňom uvedú jedného zákonného zástupcu, všetky podania, ktoré sa týkajú žiaka, o ktorom sa rozhoduje v správnom konaní, bude podpisovať len uvedený zákonný zástupca.

Tlačivo (Príloha č. 2) musí byť podpísané 1 alebo 2 zákonnými zástupcami (viď ods. vyššie). Potvrdenie sa doručuje v rámci možností zákonného zástupcu jedným z nasledujúcich spôsobov: cez informačný systém Edupage, poštou alebo prostredníctvom elektronickej schránky. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Potvrdenie o nastúpení na štúdium je možné podať aj osobne do rúk zamestnanca školy oprávneného na preberanie administratívnych podaní v čase od 19. do 24. 05. 2023 v čase od 08.00 do 15.00 h. Oprávnený zamestnanec potvrdí zákonnému zástupcovi prevzatie potvrdenia podpisom a dátumom prevzatia na rovnopis alebo kópiu potvrdenia.

V prípade, že si zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesplní povinnosť zaslať Potvrdenie o nenastúpení
na štúdium na príslušnej strednej škole, rozhodnutie o prijatí žiaka na príslušnú školu stráca platnosť.

Po odovzdaní potvrdenia o nástupe budeme zapísaných žiakov informovať o ISIC karte, evidenčnom lístku žiaka a pokynoch na začiatok školského roka. V prípade potreby internátu pre prijatého žiaka, zákonný zástupca musí podať prihlášku na stredoškolský internát.

Naša škola nemá internát, ale žiaci majú možnosť využiť internáty iných stredných škôl v Žiline (Internát pri Strednej zdravotníckej škole Žilina na Hlbokej ceste, Internát pri Strednej odbornej škola stavebnej na Tulipánovej ulici a Internát Spojenej školy na Rosinskej ceste 4, Žilina alebo Internát pri SOŠ dopravnej, Rosinská cesta 2, Žilina)

Prihláška na ubytovanie na Internáte SOŠs Tulipánová, Žilina

Prihláška na ubytovanie na Internáte na Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina

ODVOLANIE

Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie voči rozhodnutiu podáva zákonný zástupca neplnoletého žiaka (prípadne obaja zákonní zástupcovia viď vyššie).

Podáva ho jedným z nasledujúcich spôsobov: poštou, osobne alebo prostredníctvom elektronickej schránky.

Informácie o možnosti prijatia na odvolanie budeme vedieť najskôr poskytnúť po 24. 05. 2023, prijatý uchádzač dostane ihneď rozhodnutie o prijatí prostredníctvom Edupage, následne poštou.

II. KOLO

Na našej škole sa koná II. kolo prijímacích skúšok v odbore agropodnikanie, agroturistika.

Bližšie informácie: prihlášky zaslať elektronicky alebo poštou do 11. 06. 2023, termín konania je 20. 06. 2023. Prijímacie skúšky sa budú konať zo slovenského jazyka a literatúry a z biológie.