Organizačné pokyny pre začiatok šk. roka 2021/22

 1. Slávnostný začiatok šk. roka 2021/22 sa uskutoční v areáli SOŠPaSV v Žiline 02. 09. 2021 o 8.30 h.
  Triedy 1. ročníka sa budú nachádzať na 1. poschodí budovy školy a po 1 triede bude na prízemí a v suteréne. Na triedach budú vyvesené zoznamy žiakov.
 • Žiaci sa pri vstupe do budovy školy prezúvajú. Prezuvky majú odložené v šatňových skrinkách. Prezuvky musia byť vzdušné, s bielou podrážkou – nie botasky a ani iná športová obuv.
 • Športová obuv do telocvične musí mať bielu, protišmykovú podrážku (halové botasky).
 •  V školskej jedálni je možnosť výberu z dvoch jedál. Obedňajšia prestávka je vrámci vyučovania 12.05 – 12.35 h. Obedy sa vydávajú až do 13.30 h. Žiaci, ktorí sa v školskom roku chcú stravovať v školskej jedálni, platia stravné finančným prevodom na č. účtu IBAN SK48 8180 0000 0070 0048 2136. Prevod z Vášho účtu na účet šk. jedálne trvá minimálne 3 dni. V záujme každého stravníka je strážiť finančný limit na Edupage, po jeho vyčerpaní nemá nárok na obed. Maximálny mesačný poplatok je 30,00 € mesačne, cena jedného obeda bude 1,40 € (1,33 potraviny + 0,07 € režijné náklady). Bližšie informácie na webovom sídle školy. Každý záujemca o obedy sa musí prihlásiť za stravníka na bežné stravovanie prostredníctvom Zápisného lístka.  https://www.sospsvza.sk/skolska-jedalen/
 • Platné potvrdenie o návšteve školy je možné vytlačiť si doma cez Edupage. Potvrdenia o návšteve školy sa vydávajú na sekretariáte počas šk. roka v pracovných dňoch od 12.05 – 12.35 h.
  V 1. deň šk. roka dostanú žiaci 2x potvrdenie od triedneho učiteľa (daňový bonus, zdravotná poisťovňa, doprava, banka…).
  V čase letných prázdnin v 1. júlový a posledný augustový týždeň od 8.00 – 12.00 h. V inom termíne si vopred dohodnite čas na tel. č. 041/723 27 07.
 • ISIC karty si vyzdvihnú žiaci u triedneho učiteľa v 1. deň školy. Objednávanie, poplatky za preukazy a známky na ISIC sa uskutočňuje bezhotovostne, cez platobnú bránu. Bližšie informácie na https://www.sospsvza.sk/isic-preukaz/
 • Žiaci na odbornú prax musia používať pracovný odev v závislosti od študijného odboru. Požiadavky nájdete na www.sospsvza.sk – Vnútorné predpisy pre verejnosť, Vykonávanie odbornej praxe žiakov (čl. 9 povinnosti pdg. zamestnancov a žiakov na odbornej praxi). Vzhľadom k odbornému zameraniu je potrebné, aby žiak kynológ mal od 2. ročníka psa pre potreby výcviku. Pes nemusí byť výslovne žiaka, môže byť zapožičaný, z útulku, od príbuzných.