Aktuálne informácie pre žiakov, ktorí sa zúčastnili PS na našej škole

Zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok po odboroch:

V študijných odboroch Veterinárne zdravotníctvo a hygiena a Agropodnikanie, kynológia sa uskutoční náhradný termín (plánovaný na 18. 05. 2021) pre žiakov, ktorí sú v karanténe. Výsledky prijímacích skúšok sú zverejnené, ale poradie sa ešte čiastočne môže zmeniť. Podľa výsledkov žiakov, ktorí boli v karanténe.

Na základe výsledkov prijímacích skúšok Vám bolo zaslané rozhodnutie o prijatí. Podmienkou prijatia je vykonanie zápisu, t. j. zaslanie vyplneného tlačiva Potvrdenie o nastúpení cez EduPage alebo pre žiakov, ktorí nemajú možnosť využívať EduPage, cez mail. Potvrdenie o nastúpení je potrebné vykonať do 19. mája 2021, ak nemáte prostriedky na elektronické podanie, prezenčne môžete prísť na zápis 17. 05. 2021 v čase od 8.00 – 15.00 h.

https://www.minedu.sk/data/att/16192.pdf

Prijatých uchádzačov prosím o vyplnenie a zaslanie evidenčného lístka podľa študijného odboru prostredníctvom EduPage alebo pre žiakov, ktorí nemajú možnosť využívať EduPage, cez mail. Súbor v exceli má hárky pomenované podľa študijného odboru.

Žiaci, ktorí sú neprijatí, majú možnosť odvolania sa do 5 dní. O termíne odvolania na ŽSK budete informovaní. Poradie sa bude priebežne meniť a posúvať.

Link na Usmernenie pre zákonných zástupcov uchádzačov k procesu prijímania žiakov na stredné školy v školskom roku 2020/2021 (pre školský rok 2021/2022):

https://www.minedu.sk/usmernenie-pre-zakonnych-zastupcov-uchadzacov-k-procesu-prijimania-ziakov-na-stredne-skoly-v-skolskom-roku-20202021-pre-skolsky-rok-20212022/