Kritériá pre prijímacie konanie na vyššie odborné štúdium pre šk. rok 2020/2021

            Riaditeľ Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, v súlade
so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, stanovuje na prijatie uchádzačov o vyššie odborné štúdium v študijnom odbore 4221 Q vidiecka turistika v školskom roku 2020/2021 nasledovné kritériá:

Absolventi stredných škôl majú možnosť podať prihlášku na vyššie odborné štúdium 4221 Q vidiecka turistika do 31. mája 2020. Absolventi, ktorí nebudú prijatí na štúdium na VŠ, si môžu podať prihlášku
do 31. júla 2020. Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr desať dní pred termínom konania prijímacích skúšok.

Prijímacie konanie sa bude konať:

  1. termín  24. júna 2020
  2. termín (prijímacie konanie na nenaplnený počet miest)  20. augusta  2020

Pre školský rok 2020/2021 bol určený najvyšší počet žiakov pre vyššie odborné štúdium, ktorých je možné prijať:

4221 Q vidiecka turistika                 1 trieda                                24 žiakov

      V zmysle platnej legislatívy zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní § 69 odsek 5 bude žiak prijatý bez prijímacej skúšky do počtu prihlásených žiakov 24, čo je stanovený počet žiakov v pláne výkonov na školský rok 2020/2021. Ak bude počet prihlásených žiakov viac ako 24, čiže viac ako je  stanovený počet žiakov v pláne výkonov, bude kritériom pre prijatie žiakov priemerná známka
na maturitnom vysvedčení.

V prípade rovnakých výsledkov na prijímacom konaní bude platiť nasledovné pomocné kritérium  – lepší prospech z cudzieho jazyka na maturitnom vysvedčení.

Riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí uchádzača na štúdium na základe výsledkov prijímacieho konania do troch dní odo dňa konania prijímacej skúšky. Pri tomto rozhodovaní berie do úvahy aj zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania.

      Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa môže uchádzač odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Kritériá boli prerokované pedagogickou radou per rollam 20. mája 2020 a následne zverejnené.

 

                                                                                                    Ing. Ľubomír Schvarc

                                                                                                                   riaditeľ školy

 

Write a comment

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.