Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy – aktualizované

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-strednych-skol.pdf

 

Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania:

●zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,

●sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,

●akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

Zásady hodnotenia

 1. V čase mimoriadnej situácie nemôžu byť hodnotenie a klasifikácia znížené len na základe neplnenia požiadaviek na domácu prípravu    a dištančného vzdelávania z objektívnych príčin.
 2. Priebežné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má mať motivačný charakter, pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má mať značne individualizovaný charakter, zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.
 3. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách.
 4. Riaditeľ školy oznámi neklasifikovanie tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou (napr. laboratórne cvičenia, predmety praktického vyučovania, či výchovy). O tejto skutočnosti oboznámi žiakov a ich zákonných zástupcov do 30.4.2020.
 5. V rámci priebežného aj záverečného hodnotenia je možné využiť kombinované hodnotenie (klasifikáciu a slovné hodnotenie) aj v rámci toho istého predmetu.
 6. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa odporúča zohľadniť aj sebahodnotenie žiaka.
 7. Žiak s mentálnym postihnutím, žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, okrem žiaka odborného učilišťa, sa môže hodnotiť slovným komentárom o dosiahnutých vzdelávacích výsledkoch bez vyjadrenia stupňov.
 8. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne v čase mimoriadnej situácie riaditeľ školy po prerokovaní                        s   pedagogickou radou elektronicky (napr. per rollam), v súlade s vyššie uvedenými bodmi.
 9. Po ukončení mimoriadnej situácie škola následne v prípade potreby vypracuje stručnú správu o priebehu výučby a hodnotenia na základe zápisníc z predmetových komisií a umeleckých rád a priloží ju ako prílohu k školskému vzdelávaciemu programu.

Získavanie podkladov na hodnotenie

 1. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas prerušeného vyučovania v školách získava učiteľ najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, projekty, tematické práce, samostatné praktické práce a plnenie dištančných úloh, spracovaných žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.
 2. Neodporúča sa hodnotiť žiakov na základe testov a písomných skúšok.
 3. V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné práce,vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.
 4. Po obnovení vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej dva týždne od nástupu žiakov do školy, v prípade žiakov posledných ročníkov štúdia najmenej jeden týždeň.

Pedagogická rada

 1. Hodnotiaca pedagogická rada sa v priebehu prerušeného vyučovania v školách nekoná.
 2. Ak termín klasifikačnej pedagogickej rady pripadne na obdobie prerušeného vyučovania v školách, náhradný termín klasifikačnej pedagogickej rady bude najneskôr do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania v školách. V prípade, že sa vyučovanie v školách neobnoví do 15. 6., riaditeľ zabezpečí konanie pedagogickej rady elektronicky (napr. per rollam) tak, aby žiaci mohli dostať vysvedčenie v riadnom termíne.

Ukončenie stupňa vzdelania – bude vydané samostatné usmernenie.

Postup do vyššieho ročníka

 1.  V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník, okrem prípadov, uvedených v bode 2 a 3. 
 2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31. 8. 2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.
 3. V čase mimoriadnej situácie môžu žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31. 8. 2020.

V Bratislave, dňa 20. apríla 2020

Mgr. Branislav Gröhling, minister

(Mimoriadna situácia, zapríčinená prerušením vyučovania v školách od 16.  3. 2020, pretrváva aj v prípade, že by vyučovanie v školách bolo obnovené ešte pred ukončením školského roka, t. j. pred 30. 6.  2020)

Write a comment

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.