Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. opatrenie č. OLP/2576/2020 zo dňa 12.3.2020, ktoré týmto opatrením mení nasledovne:

S účinnosťou od 15.4.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje konanie prijímacích skúšok, ukončenie výchovy a vzdelávania na stredných školách a konanie maturitných skúšok, záverečných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok a absolventských skúšok v dennej i externej forme štúdia za dodržania nasledovných podmienok:

Ad I/

skúšobná komisia – skúšky realizovať v najväčšej miestnosti zariadenia (zasadacia miestnosť a pod.), – vzdialenosť medzi pracovnými miestami skúšajúcich pedagógov by mala byť minimálne 2 m, – každý skúšajúci musí byť chránený rúškom, – používať vlastné písacie potreby,
– obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk, – priebežne sledovať svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.) – vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.

Ad II/

študenti – v rámci maturít pozývať študentov do miestnosti iba po jednom; v rámci prijímacích skúšok v skupinách po dvoch študentoch; pri písomných testoch dodržiavať minimálne 2 metrové odstupy jednotlivých študentov medzi sebou (obsadzovať každú druhú lavicu), – v prípade praktických častí maturitných skúšok by mali byť zabezpečené dvojmetrové odstupy pre pracovné miesta, určené pre výkon praktickej skúšky; nemali by byť zadávané skupinové úlohy pre viac ako dvoch študentov, – každý študent musí byť chránený rúškom, – používať vlastné písacie potreby, – obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk, – vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami, – priebežne sledovať svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.). Pred začatím skúšky je potrebné zmerať teplotu členov skúšobnej komisie a študentov. Osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID 19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené, vrátane pedagógov. V priestoroch zariadenia musia byť umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Potrebné je pravidelne dezinfikovať povrchy pracovných plôch a kľučky a pravidelne krátkodobo a účinne vetrať miestnosti. Po celý čas konania skúšok je zakázaná konzumácia stravy a nápojov. V prípade trvania skúšok viac ako 4 hodiny je potrebné vyhradiť prestávku na obed skúšobných komisií, v trvaní min. 30 minút. Pri konzumácii jedla je povinnosť dodržiavať 2 metrové odstupy medzi konzumujúcimi osobami v miestnosti určenej na konzumáciu jedla, pre každú skúšobnú komisiu v oddelenom čase. Pri striedaní komisií na čas obeda je potrebné miestnosť dôkladne jednorazovo vyvetrať.

Gratulácia k úspešnému zvládnutiu skúšok sa musí zaobísť bez tradičného podania rúk.

O d ô v o d n e n i e

Vzhľadom na blížiace sa termíny riadneho vykonávania prijímacích skúšok a ukončovania vzdelávania na stredných školách Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR požiadalo hlavného hygienika SR listom č. 2020/10861:1-A1030 zo dňa 07. 04. 2020 o súčinnosť pri ich zabezpečení. Potreba zaviesť čo najprísnejšie protiepidemické opatrenia vyplynula z aktuálnej situácie v súvislosti so šírením infekcie COVID-19. Tieto opatrenia boli vypracované a ich platnosť je vymedzená striktne na časové obdobie konania prijímacích a maturitných skúšok v čase trvania epidémie, spôsobenej infekciou COVID 19. Účelom týchto opatrení je zabránenie eventuálneho prenosu tejto infekcie medzi pedagógmi a študentmi počas konania skúšok, nakoľko ide o vysoko kontagiózne ochorenie, šíriace sa formou kvapôčkovej infekcie. Efektivita navrhovaných opatrení bude zaručená iba pri ich dôslednom dodržiavaní. Ďalším z predpokladov úspešnosti prijatých opatrení je zodpovedný prístup ako zúčastnených pedagógov, tak aj študentov, t. j. dôsledné priebežné sledovanie svojho zdravotného stavu a v prípade pochybností zrušenie svojej účasti na skúškach.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. hlavný hygienik Slovenskej republiky

Write a comment

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.