Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy

 1. Základné údaje
 • Dĺžka štúdia: 4 roky
 • Odbor je určený: dievčatám aj chlapcom
 • Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť, vykonanie prijímacej skúšky (slovenský jazyk a literatúra, chémia)
 • Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
 • Doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie; medzinárodný certifikát IES
 • Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie; klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED-3A

Teoretické vzdelávanie bude prebiehať v škole v klasických triedach a odborných učebniach:

 • Biológie a mikrobiológie
 • Chémie
 • Odbornej praxe,
 • Cudzích jazykov
 • Informatiky
 • Technológie spracovania
 • Spracovania mlieka
 • Ekonomiky
 • Účtovníctva
 • Praktické vyučovanie sa uskutoční vo forme učebnej, odbornej a individuálnej praxe
  v zmluvných potravinárskych firmách. Na dopravu žiakov slúži školský mikrobus.

Profil absolventa

 • cieľom je vzdelávanie a výchova kvalifikovaných odborníkov pre jednotlivé odvetvia potravinárskeho priemyslu, v 1. – 3. ročníku všeobecné potravinárstvo, v 3. a 4. ročníku zameranie na spracovanie mlieka
 • absolvent vie hodnotiť, kontrolovať a dohliadať na výrobu potravín
 • žiak sa pripravuje na zvládnutie základných úkonov v prevádzkových a laboratórnych podmienkach
 • uplatní sa pri výkone povolania technológa, majstra, laboranta, stredného manažéra
  v odvetviach potravinárskeho priemyslu, ako aj v oblasti kontroly potravín, v súkromnom podnikaní. Absolvent je schopný orientovať sa v problematike potravinárskej technológie,
  v problematike analýzy a hodnotenia potravín, potravinárskej legislatívy.

Vyučovacie odborné predmety

 • Ekonomika
 • Technológia
 • Analytická chémia
 • Strojníctvo
 • Automatizácia
 • Aplikovaná biológia
 • Mikrobiológia
 • Výživa a zdravie
 • Kontrola hodnotenia potravín
 • Podnikanie , obchod ,služby
 • Tovaroznalectvo
 • Hygiena a sanitácia
 • Odborná prax
 • Účtovníctvo
 • Aplikovaná informatika
 • Potravinárska legislatíva

 

 1. Pracovné uplatnenie absolventov:
 • v potravinárskom priemysle
 • distribúcii potravín
 • v obchode , službách, laboratóriách,
 • v kontrolných orgánoch – hygiena potravín
 • vo výskume
 • podnikaní
 • Možnosti ďalšieho vzdelávania: pomaturitné VOŠ vidiecka turistika
 • VŠ s prírodovedným zameraním
 • Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • SPU Nitra
 • ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie

Leták študijného odboru potravinárstvo

Učebný plán od 1. 9. 2018_29_ potravinárstvo

Prezentácia 2940 M potravinárstvo