Venujte nám 2% dane

Milí rodičia a priatelia školy,

aj v tomto roku si Vás dovoľujeme požiadať o poukázanie 2% zo zaplatenej dane  z príjmov z roku 2023.
V roku 2009 sme začali spolupracovať s Nadáciou Spoločne pre región a touto formou chceme získať príspevky pre  Vaše deti a našu školu i tento rok. 

Prečo vôbec darovať 2 %?

Tento príspevok pre vás v praxi neznamená žiadne výdavky navyše. Ide o daň, ktorú by ste aj tak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte našu školu.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám v minulých rokoch 2% zo zaplatenej dane z príjmov poukázali.

Tlačivo_Potvrdenie 2023

Tlačivo_ Vyhlásenie 2023

Postup a bližšie informácie ako nám môžete 2% venovať :

Už niekoľko rokov je možné zo svojich daní podporiť vybranú organizáciu. Na základe vlastného rozhodnutia môže daňovník poukázať dve percentá dane príjemcovi, ktorý spĺňa podmienky pre ich prijatie. Daňovníkom, ktorý tieto dve percentá dane môže poukázať je:

  • – fyzická osoba – podnikateľ,
  • – fyzická osoba – zamestnanec,
  • – právnická osoba.

Poukázanie podielu zaplatenej dane je možné poukázať len jednému príjemcovi.

Poukázanie 2 percent dani z príjmov zamestnancom v roku 2024 (za rok 2023)

Zamestnanec sa môže rozhodnúť pre poukázanie dane do 15 februára 2024. Potvrdenie o zaplatení dane vystavuje zamestnávateľ podľa údajov uvedených v tlačive „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2023)” (ďalej len „Ročné zúčtovanie”).

V prípade, že podáva daňové priznania sa táto lehota stanovuje do lehoty na podanie daňového priznania, t.j. 31.3.2024.

Zamestnanec môže poukázať podiel zaplatenej dane 2 alebo 3 percentá nasledovnými spôsobmi:

  1. ak podáva daňové priznanie, tak túto skutočnosť uvedie v daňovom priznaní,
  2. ak nepodáva daňové priznanie, poukázanie 2 alebo 3 percent dane uvedie na tlačive Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (ďalej len „Vyhlásení”).

Pri podaní daňového priznania je lehota na podanie rovnaká ako pre podanie daňového priznania, t.j. do 31.3.2024. V daňovom priznaní typu A pre daň z príjmov fyzickej osoby, sa to uvádza v VIII. Oddiely daňového priznania typu A.

Tlačivo Vyhlásenie použije na poukázanie podielu zaplatenej dane iba tá fyzická osoba, ktorá nepodá daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022, a ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie za rok 2023.

Ak podáva Vyhlásenie, je povinný ho odoslať na príslušný daňový úrad v lehote do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, čo je v roku 2023 do 30.4.2024 .

Poukázanie 2 percent dani z príjmov zamestnancom v roku 2024 (za rok 2023)

Zamestnanci sa musia rozhodnúť do 15.2.2024, ak chcú poukázať 2 percentá dane za v roku 2024 (za rok 2023)

Fyzická osoba podnikateľ, môže poukázať podiel zaplatenej dane v rámci daňového priznania. Konkrétne sa vypĺňa Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu B, v XII. Oddiele daňového priznania. Fyzická osoba v tomto prípade na poukázanie tohto podielu zaplatenej dane nemôže použiť Vyhlásenie.

Je potrebné, aby daň vykázaná v daňovom priznaní bola uhradená, aby bolo možné tento podiel zaplatenej dane poukázať. Správca dane pozerá na úradu, či bola vykonaná do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, pričom rozhodujúci je deň, kedy platba odišla z účtu daňovníka.

Ak daňovník cez daňové priznanie poukázať podiel svojej dane, zaškrtne políčko „neuplatňujem postup podľa §50 zákona”.

Poukázanie 2 percent dani prostredníctvom Vyhlásenia v roku 2024 (za rok 2023)

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 ZDP je možné nájsť ako samostatné tlačivo na stránke finančnej správy.

Tlačivo je označené ak V2Pv21, a je ho možné nájsť na tomto linku: – https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html

Povinnou prílohu tlačiva je:

  • – Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancovi vydá jeho zamestnávateľ na základe toho, že mu urobil Ročné zúčtovanie dane za rok 2023,
  • – Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti – ak zamestnanec vykonával dobrovoľnícku činnosť a chcel by venovať 3 percentá podielu zaplatenej dane.

Výška podielu zaplatenej dane

Daňovník má možnosť okrem 2 percent poukázať aj 3 percentá. Je v tom prípade, ak vykonával dobrovoľnícku činnosť s rozsahom najmenej 40 hodín v zdaňovacom období. K tomu je potrebné písomné potvrdenie od organizácie, ktorá ho tam vyslala, alebo od prijímateľa takejto činnosti.

Podiel zaplatenej dane sa poukazuje len v prípade, ak je to suma najmenej 3 eurá.