Podpora stredoškolského športu Žilinským samosprávnym krajom

V školskom roku 2022/23 opäť vyhlásila Žilinská župa grantovú schému pre stredné školy s nosným názvom „Vráťme šport do škôl“.

Stredná odborná škola poľnohospodárstva  a služieb na vidieku v Žiline sa do tejto schémy zapojila s grantom „Modernizácia vyučovania telesnej a športovej výchovy- posilnenie brannej výchovy – letný biatlon“.

Ciele projektu boli – vznik školskej strelnice, tréning športovej streľby, využitie streleckej prípravy na formy „kalokagatie“ a tiež väčšie zapojenie prvkov brannej výchovy do obsahu vzdelávania telesnej a športovej výchovy na škole.

Vďaka podpore grantu zo strany Žilinského samosprávneho kraja sme mohli na školu zakúpiť päť vzduchových športových zbraní Stoeger a postaviť streleckú stenu, ktorá obsahuje strelecké zábrany a špecializované terče, vrátane dvoch biatlonových terčov.

Naši žiaci v rámci hodín telesnej a športovej výchovy radi využívajú možnosti školskej strelnice. Samozrejme veľký dôraz sa kladie na bezpečnostné pravidlá pri manipulácii so zbraňami, ale tiež na techniku streľby, údržbu zbraní a mentálny tréning streľby.

Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú krajských súťaží v kalogakatii  – organizovaných v spolupráci Žilinského samosprávneho kraja a Strednej športovej školy – Rosinská cesta v Žiline. Očakávame, že obohatenie našej školy strelnicou pomôže vybudovať lepšie branné návyky žiakov a zvýši výkonnosť v budúcich súťažiach.

Autor textu a fotografií doc.PaedDr. Peter Čuka,PhD