Pomoc pri obnove gotického Kostola sv. Heleny

Dobrovoľníctvo je jednou z ciest neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, ktoré sa síce odohráva primárne mimo školského prostredia, ale je nevyhnutné prepojiť ho so systémom formálneho vzdelávania na všetkých stupňoch škôl. Má priamy vplyv na formovanie detí a mladých ľudí a ich hodnôt, na zvyšovanie ich záujmu o prostredie a spoločnosť, v ktorej žijú. Je nástrojom na získavanie a rozvíjanie zručností, čím prispieva k zvyšovaniu zamestnateľnosti mladých ľudí a k rozvíjaniu ich konkurencieschopnosti.
Nad obcou Stránske, priamo v areáli miestneho cintorína, stojí zrúcanina gotického Kostola sv. Heleny pochádzajúca zo 14. storočia. Pôvodne išlo o jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom, západnou vežou a severnou sakristiou. Sakrálna stavba však počas svojej existencia prešla viacerými úpravami.
Naša škola sa zapojila dňa 12.09.2023 v rámci dobrovoľníctva do akcie „Zapni sa pre Slovensko“. Trieda 2.T (cestovný ruch) pod vedením p. Ing. Bellovej Martiny sa zapojili do akcie pri úprave okolia a vnútorného priestoru Kostola Sv. Heleny v Stránskom.