Veľtrh JA firiem Bratislava 

Žiaci tretieho ročníka odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu sa zúčastnili na Deň učiteľov  28. ročníka Veľtrhu JA firiem v Bratislave v Avion Shopping Parku.  JA Slovensko pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov  podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, vrátane digitálnych zručností. V rámci programu Aplikovaná ekonómia si študenti osvojujú teoretické vedomosti priamo v praxi. Zakladajú študentskú firmu, simulujúcu akciovú spoločnosť a musia prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu, vlastnú činnosť až po likvidáciu  firmy a rozdelenie zisku ku koncu školského roka. Zároveň absolvujú množstvo súťaží a príležitostí s cieľom osvojenia manažérskych zručností. Naša firma HERMES tour s pani profesorkou Mičurovou prezentovala na vysokej profesionálnej úrovni svoju činnosť s nápadom zaradeným aktuálne do top 20 nápadov riešiacich sociálne problémy v spoločnosti. Pohovor s porotami rôznych kategórií nám umožnil nielen prezentovať činnosť jednotlivých oddelení vo firme, ale i precvičiť sa v anglickom jazyku. Sme vďační za prežitú skúsenosť a držíme palce budúcoročnej firme, ktorá bude podnikať na našej škole v uvedenom programe.

HERMES tour, JA firma