Finančná gramotnosť – vzdelávací program Viac ako peniaze školský rok 2022/2023

Do vzdelávacieho programu Viac ako peniaze sa v školskom roku zapojilo 116 žiakov 3. ročníka v rámci predmetu Finančná gramotnosť.

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu bolo zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť. 

Žiaci získali informácie a najnovšie poznatky z oblasti finančnej gramotnosti, kompetencie a zručnosti,  ako zužitkovať tieto informácie v praxi aj v osobnom živote. Program je vytvorený neziskovou vzdelávacou organizáciou JA Slovensko.

Na začiatku školského roka bola žiakom sprístupnená online učebnica programu Viac ako peniaze.  Žiaci absolvovali vstupný test. Počas školského roka mali možnosť sa vzdelávať pomocou učebných textov a svoje vedomosti a zručnosti si overiť pomocou testov  v 9 kapitolách učebnice:

                                      1. Peniaze

                                      2. Naše príjmy a výdavky

                                      3. Riadenie osobných a rodinných financií

                                      4. Ako fungujú banky

                                      5. Ako a čím platíme

                                      6. Moderné bankové nástroje

                                      7. Existuje niečo iné okrem peňazí?

                                      8. Zadlžiť sa rozumne

                                      9. Životné istoty a riziká

V máji 2023 žiaci realizovali výstupný test. Certifikát za úspešné absolvovanie vzdelávacieho programu Viac ako peniaze získalo 84 žiakov.

Ing. Eva Hulínová

koordinátor Finančnej gramotnosti