CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO ODBORU

 • Poskytnutý stupeň vzdelania:  vyššie odborné štúdium ISCED 554
 • Dĺžka štúdia: 3 roky
 • Forma štúdia: denné pomaturitné štúdium pre absolventov stredných škôl
 • Spôsob ukončenia: absolventská skúška
 • Doklad o vzdelaní:  Vysvedčenie o absolventskej skúške, absolventský diplom s právom používať titul Dis – diplomovaný špecialista za menom; Medzinárodný certifikát IES
 • Odbor je určený: pre dievčatá a chlapcov
 • Podmienky na prijatie: bez prijímacej skúšky, na základe úspešného ukončenia strednej školy s maturitou skúškou

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent je kvalifikovaný odborník, ktorý je schopný samostatne pracovať na krajinárskych úpravách. Vie samostatne navrhovať, realizovať a ošetrovať menšie a väčšie plochy zelene v intraviláne a extraviláne obcí. Vie sa podieľať na projektových štúdiách krajinárskych úprav. Vypracovať prezentačnú správu.

Ovláda znalosti z informatiky, ekonomiky a manažmentu. Vie navrhovať sadovnícke projekty, realizovať krajinárske úpravy, zakladanie a údržbu sadovníckych návrhov. Vie uplatniť bezpečnostné a hygienické normy používané v krajinárskych úpravách.

 PREHĽAD PREDMETOV

 • cudzí jazyk (ANJ, NEJ)
 • sadovnícka tvorba a ochrana krajiny
 • krajinná ekológia, geodézia
 • sadovnícka dendrológia a škôlkárstvo
 • záhradnícke stavby a urbanizmus
 • zakladanie a údržba zelene
 • sadovnícke kvetinárstvo
 • výtvarné umenie v krajinotvorbe
 • aplikovaná informatika
 • manažment a marketing, účtovníctvo

MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA

 • riadiaci pracovník v štátnych, družstevných a súkromných firmách
 • súkromný podnikateľ v záhradníctve, sadovníctve a krajinárskej tvorbe
 • podnikateľ v pôdohospodárskej výrobe
 • podnikateľ v službách so životným prostredím, rozvojom vidieka

ĎALŠIE ŠTÚDIUM

 • SPU Nitra – fakulta záhradníctva  a krajinného inžinierstva
 • Mendelova univerzita v Brne – fakulta záhradníctva
 • Iné vzdelávacie programy prvého a druhého stupňa vysokých škôl

VOŠ záhradná architektúra