Školský vzdelávací program: Podnikanie v cestovnom ruchu

Študijný odbor: 4221 Q vidiecka turistika
Forma, spôsob a organizovanie štúdia: denné pomaturitné štúdium absolventov strednej školy

1. Základné údaje

  • Dĺžka vzdelávania a prípravy: 3 roky;
  • Odbor je určený: dievčatám aj chlapcom;
  • Podmienky prijatia: Úspešné ukončenie strednej školy maturitnou skúškou,
  • Poskytnutý stupeň vzdelania: vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B
  • Spôsob ukončenia štúdia: absolventská skúška
  • Doklad o vzdelaní: absolventský diplom

Vyššie odborné vzdelanie (postsekundárne, alebo terciárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním najmenej dvojročného a najviac trojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul “diplomovaný špecialista” so skratkou “DiS“; titul sa uvádza za priezviskom.[Zákon č. 245 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon), § 16, odst. 5].

Pracovné uplatnenie absolventa:

  • riadiace funkcie v malých a stredných podnikoch,
  • podnikať ako poskytovateľ služieb vidieckeho cestovného ruchu,
  • pracovať na pozíciách v Turistických informačných kanceláriách,
  • funkcie stredného a vyššieho manažmentu vo veľkých organizáciách ako sú hotelové spoločnosti …

Nadväzná odborná príprava: možnosti ďalšieho vzdelávania na VŠ

2. Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy

Odborné vzdelávanie v študijnom odbore 4221 7 vidiecka turistika pripravuje absolventa so širokými odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný samostatne vykonávať činnosti zamerané na služby.

Absolventi získavajú špeciálne vedomosti a zručnosti, vrátane nových vedecko-technických poznatkov pre výkon činnosti vo vidieckej turistike.

– Vzdelávanie vo vyššom odbornom štúdiu rozvíja a rozširuje vedomosti, zručnosti a schopnosti absolventov stredných škôl. Poskytuje špeciálnu prípravu pre kvalifikované vykonávanie činností, spojených s poskytovaním služieb pre potreby vidieckej turistiky.

– Odborné vzdelávanie umožňuje osvojiť si vedomosti a zručnosti podnikateľských aktivít v oblasti vidieckej turistiky, manažmentu, ekonomiky, účtovníctva a služieb vidieckej turistiky.

– umožňuje využívanie výpočtovej techniky,

– uplatňovanie právnych predpisov a spoločenských noriem,

– vyvíjať špecifické činnosti vo vidieckej turistike podľa miestnych a prírodných podmienok na uspokojovanie rekreačných potrieb a záujmov turistov.

– Umožňuje absolventom uplatniť sa v oblasti vidieckej turistiky ako technicko-hospodárski alebo prevádzkoví pracovníci. V štátnych, družstevných a súkromných turistických prevádzkach a zariadeniach, v podnikoch a organizáciách poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ktorí sa zaoberajú vidieckou turistikou a najmä vlastnej podnikateľskej turistickej činnosti na vidieku.

3. učebný plán vidiecka turistika

4. Kritéria na prijímacie konanie pre žiakov vyššieho odborného štúdia