Učebný plán študijného odboru – 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena,
zameranie 02 veterinárny zdravotník v hygienickej a laboratórnej službe.

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. 4. Spolu
Spolu

34

34

34

34

136

Všeobecno-vzdelávacie predmety

20

15

14

11

60

slovenský jazyk a literatúra 4 4 4 4

16

cudzí jazyk ANJ/NEJ 4 4 5 5

18

etická výchova/náboženská výchova 1 1 2
dejepis 1 1 2
občianska náuka 1 1 1 3
biológia 3 3
matematika 2 2 2

6

informatika 2

2

telesná výchova 2 2 2 2 8
Odborné predmety

14

19

20

23

76

aplikovaná chémia 2 2 4
aplikovaná biológia a ekológia 3

3

anatómia a fyziológia 3 3 6
pestovanie rastlín 1 1
mikrobiológia a parazitológia 2 2
výživa a dietetika 2 1 3
chov zvierat 2 2 3 7
základy patológie 2 2
základy farmakológie 2 2
choroby zvierat a veterinárna starostlivosť 2 2 4
ekonomika a podnikanie 2 1 3
administratíva a korešpondencia 2 2
laboratórna technika 2 2 4
reprodukcia hospodárskych zvierat 3 3
dopravná výchova 2 2
hygiena potravín 2 2 4
asanácia 1 1
účtovníctvo 2 2
finančná gramotnosť 1 1
organizácia a legislatíva v kynológii 1 1
chov psov 3 3
prax učebná 4 4 4 4 16
 prax odborná (spolu/týždenne) 60h/1,5h 60h/1,5h 210h/5h 35h/1h 365h/9h
praktické cvičenia + učebná prax (týždenne hodín) 4+4 5+4 4+4 7+4 36
Účelové kurzy          
kurz pohybových aktivít v prírode 5 dní 5 dní  
kurz na ochranu života a zdravia 3 dni  
účelové cvičenia 2 dni 2 dni