Riaditeľ SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, Predmestská 82 oznamuje, že príjme do pracovného pomeru učiteľa pre vyučovanie odborných predmetov cestovného ruchu v študijnom odbore 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu.

Požadované predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v oblasti cestovného ruchu,

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • prehľad o praxi,
  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosti o zamestnanie predložia uchádzači o zamestnanie v obálke s označením „Voľné pracovné miesto“ do 30. 10. 2017 na adresu: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, Predmestská 82, Žilina s označením na obálke “Výberové konanie”.