ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024

Mimoriadny oznam!

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024  dňa 4. septembra 2023 sa posúva z času 8.30 h na 9.30 h z dôvodu návštevy podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Petra Webera.

Ďakujeme za pochopenie.

                                                                                                                                        vedenie školy

Slávnostný začiatok šk. roka 2023/24 sa uskutoční v areáli SOŠPaSV v Žiline 04. 09. 2023 o 8.30 h.
Triedy 1. ročníka sa budú nachádzať na 1. poschodí budovy školy. Na triedach budú vyvesené zoznamy žiakov.

 • Žiaci sa pri vstupe do budovy školy prezúvajú. Prezuvky majú odložené v šatňových skrinkách. Prezuvky musia byť vzdušné, s bielou podrážkou – nie botasky a ani iná športová obuv.
 • Športová obuv do telocvične musí mať bielu, protišmykovú podrážku (halové botasky).
 •  V školskej jedálni je možnosť výberu z dvoch jedál. Obedňajšia prestávka je v rámci vyučovania 12.05 – 12.35 h. Obedy sa vydávajú až do 13.30 h. Žiaci, ktorí sa v školskom roku chcú stravovať v školskej jedálni, platia stravné finančným prevodom na č. účtu IBAN SK48 8180 0000 0070 0048 2136. Prevod z Vášho účtu na účet školskej jedálne trvá minimálne 3 dni. V záujme každého stravníka je strážiť finančný limit na Edupage, po jeho vyčerpaní nemá nárok na obed. Maximálny mesačný poplatok je 50,00 € mesačne, cena jedného obeda bude 2,50 €. Bližšie informácie na webovom sídle školy. Každý záujemca o obedy sa musí prihlásiť za stravníka na bežné stravovanie prostredníctvom zápisného lístka.  
 • Žiaci 1 ročníka si 1. deň školy prinesú k nahliadnutiu triednemu učiteľovi občiansky preukaz, rodný list a koncoročné vysvedčenie za 9. ročník ZŠ
 • Platné potvrdenie o návšteve školy je možné vytlačiť si doma cez Edupage. Potvrdenia o návšteve školy sa vydávajú na sekretariáte počas šk. roka v pracovných dňoch od 12.05 – 12.35 h. V 1. deň školského roka dostanú žiaci 2x potvrdenie od triedneho učiteľa (daňový bonus, zdravotná poisťovňa, doprava, banka…).
 • ISIC karty si vyzdvihnú žiaci u triedneho učiteľa v 1. deň školy. Objednávanie, poplatky za preukazy a známky na ISIC sa uskutočňuje bezhotovostne, cez platobnú bránu. Bližšie informácie na https://www.sospsvza.sk/isic-preukaz/.
 • Žiaci na odbornú prax musia používať pracovný odev v závislosti od študijného odboru. Požiadavky nájdete na https://www.sospsvza.sk/vnutorne-predpisy-verejne/   Vnútorný predpis o vykonávaní praxe  (čl. 9 povinnosti pdg. zamestnancov a žiakov na odbornej praxi) a jeho dodatky. Vzhľadom k odbornému zameraniu je potrebné, aby žiak kynológ mal od 2. ročníka psa pre potreby výcviku. Pes nemusí byť výslovne žiaka, môže byť zapožičaný, z útulku, od príbuzných.
 • Potrebné informácie o štúdiu, prípadné aktuálne zmeny v pokynoch nájdete na webovom sídle školy: www.sospsvza.sk, tiež prostredníctvom EduPage.
 • aktuálne informácie ohľadom školského roka sú na stránke MŠVVaŠ SR
  https://www.minedu.sk/data/att/26476.pdf