Pokyny k ukončeniu prijímacieho konania

  • Riaditeľ SOŠPaSV v Žiline doručuje rozhodnutie o prijatí/neprijatí žiaka na vzdelávanie na strednej škole  obom zákonným zástupcom na doručovacie adresy uvedené v prihláške na vzdelávanie v strednej škole. Rozhodnutie bolo zaslané cez informačný systém školy Edupage dnes (10. 05. 2022), poštou bude zaslané v najbližších dňoch. Doručené musí byť do 18. 05. 2022.
  • Podľa § 68 ods. 1 školského zákona uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača doručí škole najneskôr do 3 pracovných dní od termínu 18. 05. 2022 „Potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole.“ Termín doručenia je od 18. do 23. mája 2022.

Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk) príloha č. 2

Ak zákonní zástupcovia k prihláške podali „Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní“ a v ňom uvedú jedného zákonného zástupcu, všetky podania, ktoré sa týkajú žiaka, o ktorom sa rozhoduje v správnom konaní, bude podpisovať len uvedený zákonný zástupca.

Tlačivo (Príloha č. 2) musí byť podpísané 1 alebo 2 zákonnými zástupcami (viď ods. vyššie). Potvrdenie sa doručuje v rámci možností zákonného zástupcu jedným z nasledujúcich spôsobov: cez informačný systém Edupage, poštou alebo prostredníctvom elektronickej schránky. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Potvrdenie o nastúpení na štúdium je možné podať aj osobne do rúk zamestnanca školy oprávneného na preberanie administratívnych podaní v čase od 18. do 23. 05. 2022 v čase od 08.00 do 15.00 h. Oprávnený zamestnanec potvrdí zákonnému zástupcovi prevzatie potvrdenia podpisom a dátumom prevzatia na rovnopis alebo kópiu potvrdenia.

V prípade, že si zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesplní povinnosť zaslať Potvrdenie o nenastúpení
na štúdium na príslušnej strednej škole, rozhodnutie o prijatí žiaka na príslušnú školu stráca platnosť.

  • ODVOLANIE
  • Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
  • Odvolanie voči rozhodnutiu podáva zákonný zástupca neplnoletého žiaka (prípade obaja zákonný zástupcovia viď vyššie).
  • Podáva ho jedným z nasledujúcich spôsobov: cez informačný systém Edupage, poštou, osobne alebo prostredníctvom elektronickej schránky.
  • Najskôr budeme vedieť možnosť prijatia na odvolanie po 23. 05. 2022.

II. KOLO

Na našej škole sa koná II. kolo v odbore agropodnikanie, agroturistika. Bližšie informácie: prihlášky zaslať elektronicky alebo poštou do 10. 06. 2022 a termín konania je 21. 06. 2022. Prijímacie skúšky sa budú konať zo slovenského jazyka a literatúry a z biológie.