Svetový deň vody – 22. marec

Voda je základnou podmienkou všetkého života na našej planéte, bez nej by život nemohol existovať. Má pre človeka nesmierny význam, s vodou sa stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života.

Význam vody pre človeka a jeho životné prostredie bol všestranne a výstižne definovaný v12 bodoch Európskej charty o vode, ktorá bola vyhlásená Európskou radou 6.5.1968 v Štrasburgu. Medzi najhlavnejšie body patria:

  1. Bez vody niet života. Je hodnotou, ktorá je pre akúkoľvek ľudskú činnosť nenahraditeľná.
  • Zásoby sladkej vody nie sú nevyčerpateľné. Treba ich chrániť, rozumne s nimi nakladať o podľa možnosti rozmnožovať.
  • Znečisťovanie vody je škodlivé pre človeka i ostatné živé tvory, ktoré od nej závisia.

Prístup k čistej vode je základom pre uspokojovanie ľudských potrieb. Podľa dostupných informácii v roku 2030 bude 47 % svetovej populácie žiť v oblastiach s nedostatkom vody.

Požiadavky na spotrebu vody sa neustále zvyšujú za účelom uspokojovania stúpajúcich potrieb rastúcej svetovej populácie.

V súčasnosti už viac než sedem miliárd ľudí potrebuje stále viac vody pre výrobu a zabezpečenie potravín, energie, pre priemyslové a domáce použitie.

Keďže zdroje pitnej vody sú obmedzené, je nemenej dôležité pitnou vodou neplytvať. Týmto problémom sa zaoberali už naši predkovia, o čom svedčí už staré škótske príslovie

„Cenu vody objavíš len keď vyschnú studne“.

V roku 1992 valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody. Na svojom 47. zasadnutí týmto prijalo rezolúciu A/res/47/193 of 22 February 1993.

Svetový deň vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s odporučeniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktoré sú obsiahnuté v kapitole 18 (Ochrana kvality a zásob sladkovodných zdrojov) Agendy 21.

Ing. Emília Čanecká, koordinátor environmentálnej výchovy